Νόμος 2515/97 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τράπεζα Τροφίμων και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια, ως ακολούθως:

 

{Η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Τροφίμων - Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας (ΦΕΚ 540/Β/1995). Για την εφαρμογή του προηγούμενη εδαφίου, ως αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται λαμβάνεται το κόστος απόκτησης ή παραγωγής τους, κατά περίπτωση και είναι απαραίτητη η έκδοση του οριζομένου από τις διατάξεις του άρθρου 14 του [Π] Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογικού στοιχείου.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) καταργούνται.

 

Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο φόρου προστιθέμενης αξίας του προμηθευτή - πωλητή, που προέκυψε λόγω αδυναμίας συμψηφισμού του φόρου των εισροών του με το φόρο των εκροών εξαιτίας του ειδικού τρόπου απόδοσης του φόρου που αναλογούσε στην αξία των πωληθέντων αγαθών, κατά τις ως άνω διατάξεις του νόμου [Ν] 2367/1995 επιστρέφεται κατά το μέρος που δεν έγινε δυνατός ο συμψηφισμός του με αντίστοιχο φόρο εκροών.

 

Η επιστροφή αυτή θα γίνει με τη διαδικασία της με αριθμό 1031790/2051/575/0014/ΠΟΛ.1078/02-04-1991 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

3. Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων συμμετέχει στις κληρώσεις που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (AELLE) με την κυκλοφορία έκτακτων ή ειδικών εκδόσεων των κρατικών λαχείων, που ήδη υφίστανται, προσαρμοσμένων στις εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την Ένωση αυτή.

 

Το καθαρό προϊόν από την πώληση του λαχείου τούτου εισάγεται στον Προϋπολογισμό του Κράτους και αποτελεί δημόσιο έσοδο.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην ευρωπαϊκή κλήρωση, τον τρόπο πληρωμής αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά στη λειτουργία των έκτακτων ή ειδικών εκδόσεων των κρατικών λαχείων.

 

4. Στο άρθρο 23 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) προστίθεται περίπτωση κ)στ', που έχει ως εξής:

 

{κ)στ) Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), όπως ισχύει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.