Νόμος 2516/97 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Χορήγηση άδειας λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εγκαθιστάμενες ή επεκτεινόμενες δραστηριότητες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης,να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε συμφωνία με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και ότι η λειτουργία της δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους της άδειας εγκατάστασης.

 

β) διάγραμμα ροής των επί μέρους λειτουργιών,

 

γ) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο,

 

δ) υπεύθυνη δήλωση του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας,

 

ε) δικαιολογητικά για την παροχή αδειών και εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για τη χορήγηση των οποίων μεριμνά η Αδειοδοτούσα Αρχή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σημείωμα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μνεία των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

 

Ο τύπος και το περιεχόμενο των παραπάνω δικαιολογητικών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος φορέας νομιμοποιείται να υποβάλλει ο ίδιος αίτηση προς τις λοιπές υπηρεσίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά, προκειμένου να του χορηγηθούν απευθείας άδειες ή εγκρίσεις προαπαιτούμενες για την έκδοση άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή τις άδειες ή τις εγκρίσεις που του έχουν χορηγηθεί.

 

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, προσωρινή άδεια λειτουργίας, διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δίμηνη προθεσμία, ο φορέας δύναται να προβεί στην έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, χωρίς προσωρινή άδεια λειτουργίας, η οποία θεωρείται χορηγηθείσα για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Σε κάθε περίπτωση η προσωρινή άδεια λειτουργίας λήγει αυτοδικαίως μετά την κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου διενέργεια αυτοψίας και την κατόπιν αυτής χορήγηση ή άρνηση χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτήν.

 

4. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται για αόριστο χρόνο, εφόσον διαπιστωθεί από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 15 ότι έχουν τηρηθεί οι περιβαλλοντικοί και λοιποί όροι και περιορισμοί της άδειας εγκατάστασης και ότι από τη λειτουργία της δραστηριότητας εξασφαλίζεται στην πράξη η προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, η ισχύς της άδειας λειτουργίας δεν δύνανται να υπερβαίνει την απαιτούμενη διάρκεια πραγματοποίησης του έργου.

 

5. Στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας, εάν οι παρεκκλίσεις είναι τέτοιας φύσεως ή εκτάσεως ώστε να μην είναι δυνατή η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου, αναλόγως της περιπτώσεως. Αν η τροποποίηση είναι δυνατή, χορηγείται η οριστική άδεια λειτουργίας με ταυτόχρονη τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, ώστε να ανταποκρίνεται προς τη νέα κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις παρεκκλίσεις.

 

6. Οι χορηγούμενες σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου άδειες λειτουργίας επανεξετάζονται, μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου, ως προς τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους, οι οποίοι και δύνανται να τροποποιηθούν στις εξής περιπτώσεις:

 

α. Με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή τους ή σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιοίκων ή άλλων κοινωνικών φορέων.

 

β. Εφόσον έχει επέλθει για οποιονδήποτε λόγο παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

 

γ. Εφόσον μεταβληθούν τα περιβαλλοντικά δεδομένα που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης τους.

 

7. Σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης γης, αν η δραστηριότητα δεν είναι συμβατή με τη νέα χρήση, είναι δυνατή η επιβολή ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής της δραστηριότητας προς τη νέα αυτή χρήση. Οι σχετικοί όροι επιβάλλονται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρχιτεκτονικής επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται το θέμα από το νομάρχη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.