Νόμος 2516/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Άδεια εγκατάστασης δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται σε αυτόν σε περιοχή στην οποία έχει καθορισθεί, από πολεοδομικές διατάξεις, χρήση γης αντίθετη με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

2. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, όπου δεν έχει καθορισθεί από πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή όπου η συγκεκριμένη είναι συμβατή με τις χρήσεις που υπάρχουν, απαιτούνται να λαμβάνονται υπόψη:

 

α) Η συνδρομή των διατάξεων του νόμου 1650/1986, σε συνδυασμό προς την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) και τυχόν περιορισμών που ισχύουν με βάση τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

β) Οι αναγκαίες, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών και ιδίως έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το νόμο 1650/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται ή άδεια εγκατάστασης είναι:

 

α) Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

β) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της ιδρυόμενης δραστηριότητας στο περιβάλλον, στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται κατάρτιση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

γ) Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην εγκατάσταση, καθώς και των περιοίκων.

 

δ) Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνιάσεως του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας.

 

ε) Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν.

 

Στην περίπτωση έτοιμων κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 

3. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή όλες τις τεχνικές μελέτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μαζί με τα σχετικά παραστατικά πληρωμής των κατά το νόμο αμοιβών των μελετητών και των κρατήσεων που επιβάλλονται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η σχετική διαδικασία και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αποστέλλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφα των υποβληθέντων δικαιολογητικών στις συναρμόδιες κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσίες και στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Οι υπηρεσίες αυτές και ο οικείος δήμος ή κοινότητα υποχρεούνται να χορηγήσουν τις απαιτούμενες από άλλες διατάξεις άδειες ή να γνωστοποιήσουν τους λόγους της τυχόν άρνησής τους, όπως και να γνωμοδοτήσουν σχετικά και να υποδείξουν τυχόν απαιτούμενους όρους για θέματα της αρμοδιότητας τους, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών, εάν πρόκειται για δραστηριότητες της ΑΙ κατηγορίας της Κοινής Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 και μέσα σε προθεσμία 40 ημερών, εάν πρόκειται για δραστηριότητες της ΑΙΙ και της Β κατηγορίας της ίδιας Κοινής Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Η προθεσμία των 60 ημερών για δραστηριότητες της ΑΙ κατηγορίας μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, αν λόγω σοβαρότητας ή δυσχέρειας του έργου δικαιολογείται παράταση αυτή. Για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων η αρμόδια για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία προβαίνει στην έγκριση ή μη αυτών, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παρακολουθεί την έγκαιρη προώθηση των σχετικών διαδικασιών και, εάν παρέλθουν άπρακτες οι παραπάνω προθεσμίες, προχωρεί στην εξέταση του αιτήματος χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και στην τελευταία αυτή περίπτωση λαμβάνεται ως δεδομένη η θετική γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται εντός 30 ημερών από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών και η υπέρβαση της συνιστά παράνομη παράλειψη της διοικήσεως.

 

5. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης εντός των Βιομηχανικών Περιοχών και άλλων οργανωμένων χωρών, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης.

 

6. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας εγκατάστασης ίδρυσης δραστηριότητας, για την οποία η συνολική επένδυση υπερβαίνει το ποσό των 120.000.000 δραχμών, δημοσιοποιούνται με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, εντός της προβλεπόμενης στην παραπάνω παράγραφο 4 προθεσμίας των 5 ημερών.

 

7. Ο φορέας της άδειας εγκατάστασης της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται στη δημοσιοποίηση της ληφθείσας άδειας εντός 20 ημερών από την έκδοσή της. Από τη δημοσιοποίηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση παραλείψεως δημοσιοποιήσεως της άδειας, αυτή θεωρείται ότι έχει ανακληθεί από τη λήξη της προθεσμίας δημοσιοποίησης. Ο τρόπος των δημοσιοποιήσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού το όριο της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.