Νόμος 2516/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια εγκατάστασης με την επιφύλαξη του άρθρου 5. Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνο από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ύστερα πάντοτε από αυτοψία της υπηρεσίας αυτής.

 

2. Οι εκδιδόμενες κατά τον παρόντα νόμο αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στο φορέα την πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω επελθούσης φθοράς, καθίσταται ανεπαρκής ο μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν είναι δυνατή η τήρηση των παραπάνω όρων, οι φορείς ενημερώνουν την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός 15 ημερών από τη διαπίστωση της αδυναμίας τήρησης των όρων αυτών.

 

Αν για την τήρηση αυτών των όρων απαιτείται να εγκατασταθεί νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, η Αδειοδοτούσα Αρχή με απόφαση της, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, μπορεί να επιβάλλει εξειδικευμένους όρους και περιορισμούς για τη συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τάσσει εύλογη προθεσμία για την εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Μπορεί ακόμα να διατάσσει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης ή τμήματος της, αναλόγως της σοβαρότητας των επιπτώσεων από τη συνέχιση της λειτουργίας της.

 

Σε περίπτωση βλάβης, οι φορείς υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση της, αποκατάστασή της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τήρηση των παραπάνω όρων. Αν για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται χρονικό διάστημα πέραν του τριμήνου, ή εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, οι φορείς των εγκαταστάσεων ενημερώνουν εντός 10 ημερών την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία εφαρμόζει τα ισχύοντα για την περίπτωση ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται η άμεση διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας μέχρις ότου αποκατασταθεί η φθορά ή βλάβη.

 

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε χώρους έτοιμων κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι.

 

4. Η έκδοση από την Αδειοδοτούσα Αρχή άδειας εγκατάστασης δραστηριοτήτων σε πολυώροφα κτίρια είναι δυνατή μόνον εφόσον επιτρέπεται και από τον Κανονισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την συνιδιοκτησία άρθρο 4 του νόμου 3741/1929 του κτιρίου.

 

5. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για ορισμένη χρονική διάρκεια, που δεν δύναται να υπερβεί την τριετία.

 

Αίτημα για παράταση ή τροποποίησή της κρίνεται με τα ίδια δεδομένα και συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α. Το αίτημα έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

β. Έχει γίνει έναρξη του έργου εντός 1 έτους από τη χορήγηση της άδειας.

γ. Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αίτημα για παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης ή για τροποποίησή της εξετάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

Ο συνολικός χρόνος της αρχικής άδειας εγκατάστασης και των παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

 

6. Επιτρέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατά παρέκκλιση τυχόν απαγορευτικών διατάξεων, σε δραστηριότητα η οποία συνδέεται αποκλειστικά με την πραγματοποίηση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων ιδιάζουσας σημασίας για την εθνική οικονομία, κατά την κρίση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η σχετική δραστηριότητα ασκείται υποχρεωτικώς εντός του χώρου που έχει διατεθεί για το έργο. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται η σχετική διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορεί, για λόγους χωροταξικού σχεδιασμού η προστασίας του περιβάλλοντος, να απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένη περιοχή ή Περιφέρεια ή να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί περιβαλλοντικού και μόνο χαρακτήρα στις περιπτώσεις επέκτασης ή μετεγκατάστασης εγκατεστημένων δραστηριοτήτων. Η προηγούμενη απαγόρευση μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο είτε σε συγκεκριμένες ορισμένου μεγέθους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.