Νόμος 2516/97 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση παραβιάσεως των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση των εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων, καθώς και των όρων ή περιορισμών που τίθενται στις άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας, είναι δυνατόν να επιβληθεί, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. Η διακοπή λειτουργίας συντελείται με τη σφράγιση των εγκαταστάσεων από τα όργανα της υπηρεσίας αυτής, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, όταν αυτή καθίσταται αναγκαία. Επίσης, η υπηρεσία αυτή, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του φορέα, δύναται να ειδοποιήσει ειδικώς τις υπηρεσίες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, οι οποίες υποχρεούνται στη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

 

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η διακοπή λειτουργίας δραστηριοτήτων παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που ορίζεται, εφάπαξ με απόφαση του οικείου νομάρχη, δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους για τη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώτων υλών, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής.

 

2. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων ή των όρων και περιορισμών που διαλαμβάνονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας, εφόσον δεν αποφασίζεται ή κατά τα ανωτέρω διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού από 50.000 μέχρι 25.000.000 δραχμές, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής.

 

3. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται στους μηχανικούς, που υπογράφουν την υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 στοιχείο α' του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, πρόστιμο ποσού από 100.000 μέχρι 3.000.000 δραχμές, εάν ύστερα από αυτοψία αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές.

 

4. Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται και επιβάλλονται από άλλες διατάξεις.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως των προστίμων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτών.

 

6. Τα παραπάνω πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.