Νόμος 2516/97 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Παράβολα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, άδειας λειτουργίας, έκδοσης απόφασης χορήγησης προθεσμίας προς μεταφορά, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών, που υποβάλλονται κατά των παραπάνω αποφάσεων ενώπιον των Επιτροπών του άρθρου 10 του παρόντος ή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του Υπουργού, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, καταβάλλεται, από τους φορείς των δραστηριοτήτων, παράβολο που καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης κλιμακούμενο αναλόγως της εγκατεστημένης ισχύος και της δραστηριότητας ή της αποθηκευτικής ικανότητας προκειμένου περί αποθηκών. Το παράβολο διπλασιάζεται στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας.

 

2. Τα παραπάνω παράβολα αποτελούν πόρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των παραβόλων για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών και αιτήσεων επανεξέτασης του άρθρου 9 του παρόντος, που αποτελούν πόρο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

3. Καθορίζεται ποσοστό 30% επί των παραβόλων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως τέλος, για την αντιμετώπιση των δαπανών αποζημίωσης των Προέδρων, των Μελών και των Γραμματέων των Επιτροπών του άρθρου 10, καθώς και των ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το τέλος αυτό κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που συνιστάται, κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, για τις δαπάνες ελέγχου, και κατά Περιφέρεια και Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, για τις δαπάνες αποζημίωσης των Προέδρων των Μελών και των Γραμματέων των Επιτροπών του άρθρου 10 και διανέμεται, κάθε τρίμηνο, με απόφαση του οικείου νομάρχη ή Γραμματέα Περιφέρειας ή Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, αντίστοιχα, που εκδίδεται εντός του επομένου της λήξεως του μηνός.

 

4. Τα παράβολα του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τις ήδη υπάρχουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.