Νόμος 2516/97 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις δραστηριότητες οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχουν άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται, είναι δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

 

2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκδοθείσες άδειες λειτουργίας ορισμένης χρονικής ισχύος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης τους, μόνον όμως εφόσον είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο. Για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος απαιτείται να έχει εξασφαλισθεί προηγουμένως ή πλήρης συμμόρφωση των φορέων προς κείμενες διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής των εργαζομένων και των περιοίκων. Η συμμόρφωση ή μη των φορέων προς τις διατάξεις αυτές διαπιστώνεται από έλεγχο των αρμόδιων καθ' ύλην υπηρεσιών, ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα υποβαλλόμενη προ της λήξεως της άδειας τους και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

 

3. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, για την οποία υπάρχει σε ισχύ άδεια εγκατάστασης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.