Νόμος 2539/97 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τηλεφωνικές αιτήσεις, αποστολή βεβαιώσεων χωρίς αίτηση πολίτη και αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αιτήσεις των πολιτών για έκδοση:

 

α) Αποσπάσματος ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου,

β) Πιστοποιητικού γέννησης,

γ) Πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α και Β)

δ) Πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και

ε) Αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

 

είναι δυνατόν να υποβάλλονται τηλεφωνικά μέσω Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

Η διαδικασία της υποβολής και λοιπές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, το μέτρο της τηλεφωνικής υποβολής αιτήσεων μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις.

 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος μεταβιβάζει τις τηλεφωνικές αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και ιδιαίτερο την τηλεομοιοτυπία, τηλετυπία, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την τηλεφωνία.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο τρόπος παραλαβής ή αποστολής από τις υπηρεσίες των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, ο τύπος αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου ή ένσημα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, με το οποία επιβαρύνεται ο πολίτης για την έκδοση των πιστοποιητικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και των αντιγράφων τους, είτε εκδίδονται με τη διαδικασία των τηλεφωνικών αιτήσεων είτε με τη συνήθη διαδικασία, καταργούνται.

 

Επίσης, καταργούνται τα προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου ή ένσημα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων, με το οποία επιβαρύνεται ο πολίτης, για την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, που θα καθορισθούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και των αντιγράφων τους είτε η σχετική αίτηση γίνεται τηλεφωνικά είτε με τη συνήθη διαδικασία.

 

Η ένταξη λειτουργίας των τηλεφωνικών αιτήσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), όπως ισχύουν, έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, ύστερα από τηλεφωνική τους αίτηση.

 

Για τις περιπτώσεις του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, ο πολίτης που θα υποβάλει την αντίστοιχη τηλεφωνική αίτηση, είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει, εφαρμοζόμενης ανάλογα της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/1986, εφόσον υπογράψει την ενσωματωμένη στα ανωτέρω έγγραφα υπεύθυνη δήλωση κατά τη χρήση τους.

 

Η άρνηση υπογραφής της ανωτέρω δήλωσης από τον πολίτη καθιστά ανίσχυρο το οικείο πιστοποιητικό.

 

Οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου και το αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας, υποχρεώνονται να υποδεικνύουν στον πολίτη την υπογραφή της ενσωματωμένης σε αυτά υπεύθυνης δήλωσης και να ελέγχουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων από το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται:

 

α) οι περιπτώσεις που η Υπηρεσία αποστέλλει ταχυδρομικά βεβαιώσεις και πιστοποιητικά στον πολίτη ύστερα από διεκπεραίωση υπόθεσής του, χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση από μέρους του.

 

β) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου ή ένσημα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για τις κατά τον ανωτέρω τρόπο αποστελλόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, καταβάλλονται, όχι κατά την έκδοσή τους, αλλά κατά την πρώτη χρησιμοποίηση τους. Ως χρησιμοποίηση θεωρείται και η έκδοση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου των εγγράφων αυτών.

 

3. Τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα τέλη χαρτοσήμου ή ένσημα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων για τις βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, που οι ίδιες οι υπηρεσίες, βάσει των κειμένων διατάξεων, αναζητούν, αντί του πολίτη, από άλλες υπηρεσίες, καταβάλλονται όχι κατά την έκδοσή τους, αλλά πριν από την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

 

Το ύψος των οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου και της υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων εισφοράς ή ενσήμων υπέρ Δημοσίου ή τρίτων για το αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 έγγραφα, σημειώνεται από την εκδίδουσα Υπηρεσία, με ειδική ένδειξη πάνω στα έγγραφα αυτά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.