Νόμος 2539/97 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δήμος μπορεί να συνάπτει με όμορους δήμους και κοινότητες συμβάσεις με τις οποίες αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησης της. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας. Σε αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του αναλαμβάνοντος δήμου.

 

2. Στις συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας ορίζεται ο τρόπος άσκησης της ανατιθέμενης αρμοδιότητας ή υποστήριξης της άσκησης της και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ιδίως δε:

 

α) ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης,

 

β) η απασχόληση προσωπικού των συμβαλλόμενων ή η σύσταση πρόσθετων θέσεων προσωπικού στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του αναλαμβάνοντος δήμου,

 

γ) η διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων ή ακινήτων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης,

 

δ) τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης τα οποία μπορούν να προέρχονται και από τους ΚΑΠ, τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέλη, δικαιώματα και εισφορές ή το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

ε) το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της σύμβασης,

 

στ) το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.

 

3. Οι προβλεπόμενες στη σύμβαση δαπάνες εγγράφονται ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποδίδονται στον αναλαμβάνοντα την αρμοδιότητα δήμο.

 

4. Οι πρόσθετες θέσεις προσωπικού της παραγράφου 2)β' του παρόντος, καλύπτονται με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ίσου με τη διάρκεια της σύμβασης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, εάν η διάρκεια της σύμβασης δεν υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο ή των άρθρων 15 έως και 19 του ίδιου νόμου, εάν υπερβαίνει τη δημοτική περίοδο.

 

5. Τα χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις μπορεί να φέρουν ως διακριτικό τον τίτλο Διαδημοτική Συνεργασία ________ που συμπληρώνεται με το ονόματα των συμβαλλόμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με άλλο όνομα δηλωτικό της γεωγραφικής ενότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτών.

 

6. Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων για τη σύναψη συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών εκάστου.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.