Νόμος 2539/97 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ των κατοίκων μικρών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διατηρούνται και μετά τη λειτουργία των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 1 όλες οι ευνοϊκού χαρακτήρα ειδικές ρυθμίσεις, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπέρ των καταργούμενων λόγω συνενώσεως δήμων, κοινοτήτων ή συνοικισμών τους και των κατοίκων τους κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Δικαιώματα και διευκολύνσεις οικονομικής, φορολογικής, ασφαλιστικής φύσεως που απολάμβαναν οι κάτοικοι οικισμών κοινοτήτων που συνενώνονται εξακολουθούν να ισχύουν, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του δήμου ή κοινότητος στον οποίο ανήκουν.

 

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4435/1964 (ΦΕΚ 217/Α/1964), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4521/1966 (ΦΕΚ 135/Α/1966) εξακολουθεί να ισχύει για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες των οποίων η έναρξη επαγγέλματος αρχίζει μετά την ένταξη κωμοπόλεων, χωρίων και οικισμών σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνιστάται με τον παρόντα νόμο και του οποίου ο πληθυσμός είναι άνω των 2.000 κατοίκων, εφόσον αυτοί ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητα σε κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους.

 

Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για τους επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους που εντάχθηκαν σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προερχόμενους από συνένωση που συντελέστηκε πριν από την ισχύ του παρόντος των οποίων ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος από 2.000 κατοίκους.

 

4. Ο κατάλογος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών κατά την έννοια του Κανονισμού 950/1997 άρθρο 21 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει κάθε φορά για την Ελλάδα, εξακολουθεί να ισχύει στο πλαίσιο των Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων ανεξαρτήτως της συνδρομής τους στη συγκρότηση Δήμων ή Κοινοτήτων στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος νόμου και τα ωφελήματα εξακολουθούν να επέρχονται αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες εδαφικές περιοχές του καταλόγου σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων:

 

α) της περιπτώσεως α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου δευτερεύουσας κατοικίας,

 

β) της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) για την εξαίρεση από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων για επιχειρήσεις και υποκαταστήματα,

 

γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950), όπως ισχύει, για την επίκληση του δικαιώματος χρησικτησίας και την απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης,

 

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3783/1957 (ΦΕΚ 201/Α/1957) για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου ή Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών Στεγαστικών δανείων,

 

ε) του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 1731/1987 (ΦΕΚ 181/Α/1987) για το φόρο για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.

 

στ) της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του νόμου 1882/1990 για τα τέλη βεβαιώσεως έναρξης δραστηριότητος,

 

ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), όπως ισχύει, για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο κληρονομιάς,

 

η) της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989), όπως ισχύει, για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο γονικής παροχής,

 

8) του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1078/1980 (ΦΕΚ 238/Α/1980), όπως ισχύει, για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης,

 

ι) του νόμου [Ν] 478/1978 για την απαλλαγή από την καταβολή της εισφοράς του ΚΗ' ψηφίσματος,

 

ι)α) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 6/1982 (ΦΕΚ 588/Δ/1982) και των προεδρικών διαταγμάτων από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985), 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) για την πολεοδομική ανάπτυξη και τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης στους μικρούς οικισμούς,

 

ι)β) της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 29 παράγραφος 1 νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) εκδοθείσας υπουργικής απόφασης 60885/4983/1990 (ΦΕΚ 658/Β/1990) για τη χορήγηση αδειών από προέδρους κοινοτήτων, ως πληθυσμός πόλης, οικισμού ή περιοχής, εννοείται ο πληθυσμός που περιλαμβάνεται στις οικιστικές αυτές μονάδες ανεξάρτητα από τον πληθυσμό δήμων ή κοινοτήτων, στους οποίους οι μονάδες αυτές περιλαμβάνονται. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται πληθυσμός κοινότητος ή δήμου εννοείται πλέον ο πληθυσμός του Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί ο καταργηθείς Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του δήμου στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

 

6. Στις περιπτώσεις που εντός της εδαφικής περιφέρειας δήμου ή κοινότητας που συνιστάται με τον παρόντα νόμο λειτουργεί Σταθμός Διοδίων, οι μόνιμοι κάτοικοι αυτού του δήμου ή της κοινότητας δικαιούνται να εφοδιαστούν με Κάρτα Ελεύθερης Διάβασης. Η Κάρτα παρέχεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω δήμων και κοινοτήτων. Γι' αυτό μεριμνούν από κοινού τα Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και οι υφιστάμενοι και λειτουργούντες έως την 31-12-1998 δήμοι ή κοινότητες στην περιφέρεια των οποίων κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και στους κατά τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 και [Ν] 1622/1986 καταργηθέντες, λόγω συνενώσεως, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.