Νόμος 2545/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πολεοδόμηση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών Εισφορές σε γη και χρήμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 έγκριση του καθορισμού τους, οι Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές πολεοδομούνται. Προς τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής πολεοδομική μελέτη με βάση οριζοντιογραφία και υψομετρικό τοπογραφικό και κτηματογραφικό διάγραμμα. Η πολεοδομική μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει το πολεοδομικό - ρυμοτομικό σχέδιο, τον πολεοδομικό κανονισμό, έκθεση που να περιγράφει και να αιτιολογεί τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης και τους σχετικούς περιορισμούς ή απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις και κάθε άλλη ρύθμιση που επιβάλλεται από πολεοδομικούς λόγους. Ο συντελεστής δόμησης προορίζεται για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1,6. Στη μελέτη πολεοδόμησης πρέπει να προβλέπεται περιμετρική ζώνη πρασίνου που θα καλύπτει τουλάχιστον το 5% της συνολικής έκτασης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Κατά τα λοιπά η σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων [Α] 79397/6621/1990 (ΦΕΚ 674/Δ/1990), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

2. Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου χωροταξίας, οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

3. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την κατάρτιση από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, πράξης εφαρμογής που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων και λοιπών εκτάσεων) που βρίσκονται μέσα στα όρια της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και εντάσσονται στο πολεοδομικά σχέδιο οφείλουν να συμμετάσχουν στις δαπάνες για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής με εισφορές σε γη και σε χρήμα.

 

5. Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας, τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης της ίδρυσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και του φορέα της. Ως εμβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη θεωρούνται τα εμβαδά που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης της ίδρυσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και του φορέα της. Σε εισφορά σε γη υποχρεούνται και οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. Οι κοινόχρηστοι χώροι, που υφίστανται μέσα στα όρια της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής κατά την ημερομηνία έγκρισης της ίδρυσής της, συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτητών, με εξαίρεση τους δρόμους του δημοτικού, κοινοτικού, επαρχιακού ή εθνικού οδικού δικτύου και τους χώρους που ανήκουν στα Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται από εισφορά σε γη διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων μέσα στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, για τη δημιουργία της περιμετρικής ζώνης πρασίνου και για άλλους κοινωφελείς χώρους και εγκαταστάσεις μέσα στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή.

 

6. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και ανέρχεται στο 10% της αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την υπηρεσία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 περίπτωση γ' του παρόντος στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, εισπράττεται σε 6 εξαμηνιαίες δόσεις και αποδίδεται στο φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής για την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των έργων υποδομής.

 

7. Σε περίπτωση αδυναμίας εισφοράς σε χρήμα, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντίστοιχη εισφορά γης. Σε περίπτωση που τα οικόπεδα που προέρχονται από μετατροπή χρηματικής εισφοράς σε εισφορά σε γη πλεονάζουν, τότε ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μπορεί να χρησιμοποιεί τη γη αυτή για τις χρήσεις που επιτρέπονται στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή ή να την εκποιεί ή να παραχωρεί τη χρήση της. Επίσης, σε περίπτωση που κατά την κρίση της υπηρεσίας που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 περίπτωση γ' του παρόντος, η εισφορά σε γη πρέπει να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα της ιδιοκτησίας, πλην όμως το τμήμα αυτά δεν είναι αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή δεν προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη ή η αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία, μπορεί να μετατρέπεται σε ισάξια εισφορά σε χρήμα που διατίθεται αποκλειστικά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή έργων υποδομής στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή.

 

8. Μόλις ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής καταρτίσει την πολεοδομική μελέτη και την πράξη εφαρμογής, έχει υποχρέωση να τις δημοσιοποιήσει. Ενστάσεις κατά της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή της πράξης εφαρμογής υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίος αποφασίζει επ' αυτών πριν από την έγκριση. Η διαδικασία δημοσιοποίησης της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής, υποβολής και εκδίκασης των ενστάσεων, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

9. Μέχρι την έκδοση της κατά το άρθρο 9 παράγραφος 3 διαπιστωτικής απόφασης, οι εκτάσεις που προέρχονται από εισφορές σε γη, περιέρχονται προσωρινά στην αποκλειστική κατοχή του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, καθώς και κτίρια και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις που κρίνονται αναγκαίες για τη λειτουργία της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

10. Στην περίπτωση που ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αποκτήσει το σύνολο της έκτασης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής με οποιονδήποτε τρόπο, η πολεοδόμηση γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αλλά δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6, 7 και 9 αυτού του άρθρου. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ως μοναδικός ιδιοκτήτης, είναι υποχρεωμένος να διαθέσει την απαιτούμενη από την πολεοδομική μελέτη έκταση για τους δρόμους, το πράσινο και τους λοιπούς κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής έκτασης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.