Νόμος 2545/97 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την ολοκλήρωση των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μπορεί να εκδίδεται, ύστερα από αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη εκτέλεσης των έργων υποδομής της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Μετά την έκδοση αυτής της διαπιστωτικής απόφασης, αίρεται αυτοδίκαια η συστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και επιτρέπεται η εγκατάσταση ή η μετεγκατάσταση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων των άρθρων 1 και 2 στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση έκτασης ή χώρων μέσα στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή.

 

Ειδικά για την περίπτωση των Βιομηχανικών Πάρκων, Βιοτεχνικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων, η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) και με το άρθρο 30 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 32)α του άρθρου 9 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008).

 

1. (πρώην 2) Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων υποδομών, ιδίως των δικτύων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, είναι δυνατόν να χορηγούνται άδειες λειτουργίας στις εγκαθιστάμενες μονάδες, εφόσον διαπιστωθεί από την υπηρεσία, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 περίπτωση γ' του παρόντος ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ότι με τα έργα που έχουν εκτελεστεί μέχρι την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή τμήματος αυτής σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της παραπάνω αίτησης αποτελεί η προηγούμενη δημοσίευση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)γ του άρθρου 9 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008).

 

2. (πρώην 3) Μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων έργων υποδομής και ιδίως των δικτύων που προβλέπονται από την εγκριτική απόφαση για την ίδρυση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από αυτοψία και πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στα εκτελούμενα έργα, με την οποία διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και η δυνατότητα λειτουργίας της.

 

3. (πρώην 4). Στις προεγκατεστημένες στα όρια της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες ισχύει η αναστολή της έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά κατά το λοιπό οι μονάδες αυτές μπορούν να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και να προβαίνουν σε εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφοι 2, 3, 4 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2)γ του άρθρου 9 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008).

 

4. Σε υφιστάμενες Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οριοθετηθεί με τους νόμους 4458/1965 και 742/1977 και έχουν υπαχθεί στο νόμο 2545/1997, η ανάπτυξη των έργων υποδομής και η λειτουργία της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής επιτρέπεται να γίνεται τμηματικά κατά φάσεις,εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, δεν αντίκειται στην εγκριτική απόφαση για την ίδρυση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και πιστοποιείται σχετικά από την υπηρεσία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 περίπτωση γ' του παρόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος έναρξης των έργων υποδομής της πρώτης (Α') φάσης υπολογίζεται από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, ενώ ο χρόνος έναρξης έργων κάθε επόμενης φάσης υπολογίζεται από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για την προηγούμενη φάση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2)δ του άρθρου 9 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.