Νόμος 2545/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ο καθορισμός της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο καθορισμός της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του κατά τόπο αρμόδιου Νομαρχιακού Συμβουλίου. Για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που ιδρύονται στα όρια του ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης απαιτείται επιπλέον και η γνώμη των οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλη περιοχή όπου λειτουργεί αντίστοιχος οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου, οπότε απαιτείται επιπλέον και η γνώμη αυτού του οργανισμού. Η γνώμη αυτή πρέπει να παρέχεται το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς αυτούς. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των ως άνω οργανισμών.

 

2. Στην παραπάνω απόφαση πρέπει να ορίζονται επιπλέον και τα εξής:

 

α. Η θέση, η έκταση και τα όρια της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000.

β. Οι κατηγορίες βιομηχανιών, βιοτεχνιών, αποθηκών και λοιπών δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή.

γ. Το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης και τα προβλεπόμενα έργα υποδομής και λοιπών εγκαταστάσεων.

δ. οι ειδικότεροι όροι και το ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

3. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και μέχρι την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, πλην εκείνων που αφορούν την κατασκευή των έργων υποδομής που προβλέπονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση. Μετά την έκδοση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης αίρεται αυτοδίκαια η παραπάνω αναστολή και επιτρέπεται η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων των άρθρων 1 και 2 στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση έκτασης ή χώρων μέσα στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή.

 

Από της ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε προγενέστερη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, κανονιστικής ή ατομικής διοικητικής πράξης που αντίκειται στα παραπάνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008).

 

4. Η διαπιστωτική πράξη του άρθρου 9 παράγραφος 3 εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η πολεοδομική μελέτη κατατίθεται προς έγκριση μέσα σε ένα (1)έτος από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και η σύσταση του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ολοκληρώνεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της ίδιας ως άνω απόφασης. Παράταση αυτών των προθεσμιών μπορεί να δοθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μόνο για σοβαρούς λόγους, για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά συνολικά τα δύο (2) χρόνια, τους έξι (6) μήνες και τους τρεις (3) μήνες αντίστοιχα και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 17 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου. Με την παρέλευση απράκτων των ως άνω προθεσμιών ανακαλείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση η απόφαση έγκρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

Για Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι παραπάνω προθεσμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλήρωση των έργων.

 

Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται με κοινή από των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με όμοια απόφαση ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής κηρύσσεται έκπτωτος και έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που τυχόν έχει λάβει με βάση τις διατάξεις περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η έκταση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μπορεί με όμοια απόφαση είτε να αποχαρακτηρίζεται και να προβλέπονται οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε να ανατίθεται σε άλλο φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής που έχει εκπέσει. Εφόσον η έκταση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αποχαρακτηρίζεται, η τυχόν εισφερθείσα ή απαλλοτριωθείσα έκταση επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.