Νόμος 3325/05 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις του νόμου 2545/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2545/1997 μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Για Βιομηχανικές Περιοχές που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι παραπάνω προθεσμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλήρωση των έργων.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 2545/1997 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για την περίπτωση των Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα διαχείρισης έχουν οι ιδιοκτήτες γης στην Βιομηχανική Περιοχή, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο φορέας Βιομηχανικών Περιοχών, εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης.}

 

4. α) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1)γ του άρθρου 17 του νόμου 2545/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που συγκροτούνται εκάστοτε για τον έλεγχο και την πορεία εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων, που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 και των οργάνων που διενεργούν τις αυτοψίες του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα αντίστοιχα όργανα ελέγχου του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τις αμοιβές των μελών των ως άνω επιτροπών ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3299/2004, για τις αμοιβές των αντίστοιχων οργάνων. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

5. α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2545/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εφόσον έχει μεταβιβασθεί ποσοστό γης μεγαλύτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) των γηπέδων των Βιομηχανικών Περιοχών, Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων ή άλλων μορφών Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών για την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρόντος, η σύσταση της διαχειριστικής εταιρείας είναι υποχρεωτική.}

 

β) Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε υφιστάμενες ή οριοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα και Βιοτεχνικά Πάρκα η πολεοδομική μελέτη ή η τροποποίησή της εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μεμονωμένα κτίρια συνολικού εμβαδού άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση και των οποίων έχει διακοπεί η λειτουργία για μία τουλάχιστον τριετία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χρηματοδότηση της ανακαίνισής τους ή συμπλήρωσης των υποδομών τους, μπορούν να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος και να επιχορηγούνται οι σχετικές δαπάνες προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθούν για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από την οικοδομική άδεια για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση, απαιτείται η βιομηχανική χρήση να είναι συμβατή με την ισχύουσα χρήση γης. Οι λοιπές λεπτομέρειες επιχορήγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.