Νόμος 2576/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διασφάλιση αντικειμενικότητας στη διαδικασία ανάθεσης έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις δημοπρασίες έργων στις οποίες υποβάλλονται υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, καλούνται από την Προϊσταμένη Αρχή οι αντίστοιχες μειοδότριες εργοληπτικές επιχειρήσεις, για να δικαιολογήσουν τις προσφορές τους ή κύρια στοιχεία των προσφορών τους, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ζητείται αιτιολόγηση. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης, οι επιχειρήσεις αυτές αποκλείονται από το διαγωνισμό.

 

2. Ο προσδιορισμός των ορίων των ασυνήθιστα ή και υπερβολικά χαμηλών προσφορών γίνεται για όλους τους διαγωνισμούς με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα με διαδικασία της οποίας τα δεδομένα, οι παραδοχές και η εφαρμογή συνδέονται αποκλειστικά με τα στοιχεία των προσφορών που υποβάλλονται στον κάθε διαγωνισμό. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας αυτής περιγράφονται στο Παράρτημα που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η ανωτέρω διαδικασία με την οποία προσδιορίζονται:

 

α. οι τυχόν υποβαλλόμενες υψηλές προσφορές,

β. οι τυχόν υποβαλλόμενες τελικά υπερβολικά χαμηλές προσφορές για τις οποίες ζητείται

αιτιολόγηση),

γ. ο τρόπος της αιτιολόγησης από την καλούμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,

δ. η αξιολόγηση της υποβαλλόμενης αιτιολόγησης από την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση.

 

3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ειδικότερα:

 

α. Η αρχική σειρά των εκπτώσεων των προσφορών και ο αριθμητικός μέσος όρος μ που υπολογίζεται από τις εκπτώσεις της σειράς αυτής.

 

β. Οι τυχόν υπάρχουσες, στην αρχική σειρά εκπτώσεων, υψηλές προσφορές που είναι μικρότερες από το μισό του αριθμητικού μέσου όρου μ οι οποίες και εξαιρούνται, ως ασύμφορες, από τη σειρά αυτή.

 

γ. Ο αριθμητικός μέσος όρος μ της αρχικής σειράς των εκπτώσεων μετά την αφαίρεση των τυχόν υψηλών προσφορών.

 

δ. Η ένταξη του μκ σε μια από τις τρεις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ανάλογα με τα μέγεθος αυτού σε ποσοστό επί τοις εκατό. Στην κατηγορία Ι εντάσσεται ο μκ που είναι μικρότερος ή ίσος του ποσοστού 44%, στην κατηγορία ΙΙ εντάσσεται ο μ που είναι μεγαλύτερος του ποσοστού 44% και μικρότερος του 56% και στην κατηγορία ΙΙΙ εντάσσεται ο μκ που είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 56%.

 

ε. Ο καταρχήν προσδιορισμός των εκπτώσεων των τυχόν υπερβολικά χαμηλών προσφορών που περιλαμβάνονται στην αρχική σειρά εκπτώσεων και η προσωρινή εξαίρεσή τους από τη σειρά αυτή. Ως καταρχήν υπερβολικά χαμηλές προσφορές θεωρούνται εκείνες των οποίων οι εκπτώσεις είναι μεγαλύτερες από το γινόμενο:

 

1,35 - μκ, για την κατηγορία Ι του μκ

1,15 - μκ, για την κατηγορία ΙΙ του μκ

0,96 - μκ, για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ

 

Οι συντελεστές 1,35 - 1,15 - 0,96, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του μκ, είναι σταθεροί και αμετάβλητοι.

 

στ. Η πρώτη απομένουσα σειρά εκπτώσεων και για τις τρεις κατηγορίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) του μκ η οποία προκύπτει αφού εξαιρεθούν από την αρχική σειρά των εκπτώσεων, οι εκπτώσεις των τυχόν υψηλών προσφορών και οι εκπτώσεις των καταρχήν υπερβολικά χαμηλών προσφορών.

 

ζ. Ο αριθμητικός μέσος όρος μ1 της πρώτης απομένουσας σειράς εκπτώσεων και το μέγεθος ψ1 που ισούται με τα γινόμενο ρ x μ1. Ο συντελεστής ρ προκύπτει για κάθε κατηγορία (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) από συγκεκριμένο τύπο, ως συνάρτηση του μ1, όπως περιγράφεται στις εξισώσεις του Παραρτήματος, που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο. Ο συντελεστής ρ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,85 που αντιστοιχεί σε μ1 ίσον με εκατό και μεγαλύτερος του 1,30 που αντιστοιχεί σε μ ίσον με μηδέν, ανάλογα με την κατηγορία, το είδος και τη φύση του κατασκευαζόμενου έργου.

 

η. Η δεύτερη απομένουσα σειρά εκπτώσεων, για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ, η οποία προκύπτει από την πρώτη απομένουσα σειρά εκπτώσεων και περιλαμβάνει τις εκπτώσεις που τυχόν είναι μεγαλύτερες από το ψ1.

 

θ. Ο αριθμητικός μέσος όρος μ2 της δεύτερης απομένουσας σειράς εκπτώσεων και το μέγεθος ψ2 που ισούται με το γινόμενο ρ x μ2, όπου ρ είναι μεταβλητός συντελεστής που υπολογίζεται, κατά τα ανωτέρω, ως συνάρτηση του μ2.

 

ι. Οι υπερβολικά χαμηλές προσφορές της αρχικής σειράς εκπτώσεων, που είναι για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις μεγαλύτερες από το ψ1 και για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις μεγαλύτερες από το ψ2.

 

ι)α. Η έκπτωση λ επί τοις εκατό που αντιστοιχεί σε προσφορά του οριακού κόστους των εργασιών. Η έκπτωση λ ισούται με το γινόμενο του μέσου όρου των εκπτώσεων των χαμηλών προσφορών και σταθερού συντελεστή σ ήτοι λ - σ.μ(χαμηλές προσφορές).

 

Ο συντελεστής σ είναι σταθερός και ισούται με 1,15 για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ και με 1,10 για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ.

 

Ο μ(χαμηλές προσφορές) υπολογίζεται ως εξής:

 

- Για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ: ως μ (χαμηλές προσφορές) - 1/2 (μ' + ψ1) όπου μ' - 1/2 (0,5 μκ + ψ1) και

- Για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ: ως μ(χαμηλές προσφορές) - 1/2 (μ' + ψ2) όπου μ'- 1/2 90,5 μκ + ψ2)

 

ι)β. Οι προκύπτουσες τελικά υπερβολικά χαμηλές προσφορές της αρχικής σειράς εκπτώσεων που είναι:

 

Για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις μεγαλύτερες από την έκπτωση κ, όπου κ είναι το μικρότερο από τα μεγέθη λ και ψ1.

 

Για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις που είναι μεγαλύτερες από την έκπτωση κ, όπου κ είναι το μικρότερο από τα μεγέθη λ και ψ2.

 

ι)γ. Ο τρόπος της διάκρισης των προσφορών της αρχικής σειράς εκπτώσεων σε υψηλές προσφορές, σε κανονικές προσφορές, σε χαμηλές προσφορές και σε υπερβολικά χαμηλές προσφορές, όπως οριοθετούνται από τα μεγέθη 0,5 x μκ, μ '', κ, όπου μ '' ίσον με το μισό του αθροίσματος των μ και μκ.

 

ι)δ. Ο προσδιορισμός της Προσωρινής Μειοδότριας Προσφοράς στις περιπτώσεις αρχικών σειρών εκπτώσεων στις οποίες δεν υπάρχουν τελικά υπερβολικά χαμηλές προσφορές.

 

ι)ε. Οι περιπτώσεις αρχικών σειρών εκπτώσεων που χαρακτηρίζονται ως ειδικές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που περιλαμβάνουν μόνο υπερβολικά χαμηλές προσφορές ή μόνο υψηλές προσφορές και υπερβολικό χαμηλές προσφορές ή πλεονάζουσες εκπτώσεις στο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ακεραίων εκπτώσεων και οι οποίες αντιμετωπίζονται με την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας.

 

ι)στ. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την ορθότερη εφαρμογή της όλης διαδικασίας.

 

4. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται διαφορετικός τρόπος προσδιορισμού του συντελεστή ρ για τις διάφορες κατηγορίες έργων (οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών) ή για έργα της ίδιας κατηγορίας, με τη δέσμευση ότι η μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή του ρ είναι αντίστοιχα 0,85 και 1,30, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3)ζ του παρόντος άρθρου.

 

5. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και σε έργα ειδικής φύσεως, εφόσον χαρακτηρισθούν ως τέτοια μετά από εισήγηση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Ο χαρακτηρισμός έργων ως έργων ειδικής φύσεως και ο προσδιορισμός του συντελεστή ρ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

6. Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 2, 3 εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημοπρασίες έργων όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για έργα που δημοπρατούνται με τα συστήματα:

 

α) προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή,

β) προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή και

γ) προσφοράς που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα,

 

εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές με τα συστήματα αυτά διατάξεις του νόμου 1418/1984 και των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

7. Με τις αποφάσεις των ανωτέρω παραγράφων 2, 3 μπορεί να ορίζεται ότι στις δημοπρασίες έργων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο όριο για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στις συμβάσεις δημόσιων έργων, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία προσδιορισμού των υπερβολικά χαμηλών προσφορών, οι οποίες όμως απορρίπτονται χωρίς προηγούμενη αιτιολόγησή τους.

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα ανατεθούν ή οι σχετικές διακηρύξεις θα δημοσιευθούν μετά την ισχύ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 και η οποία θα εκδοθεί μέσα σε 1 μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.