Νόμος 3263/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή στους διαγωνισμούς όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκτελούν δημόσια έργα και θα προκηρυχθούν με διακηρύξεις που θα δημοσιευθούν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, καθώς και στις συμβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία των διαγωνισμών αυτών, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία εφαρμόζεται και για τις δημοπρασίες στις οποίες δεν έχει συναφθεί σύμβαση μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. Ως δημοσίευση νοείται η αποστολή της περίληψης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή, σε διαγωνισμούς κάτω του πεδίου εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας για τα δημόσια έργα, η πρώτη δημοσίευση στον ελληνικό τύπο. Επίσης οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή στις συμβάσεις που θα συναφθούν ύστερα από διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού επιχειρήσεων.

 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις συμβάσεις που εκτελούνται, εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν έχει κοινοποιηθεί ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

 

2. Διακηρύξεις διαγωνισμών στους οποίους δεν αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ανακαλούνται υποχρεωτικά και οι διαγωνισμοί επαναπροκηρύσσονται.

 

Το πιο πάνω εδάφιο δεν ισχύει για τους διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν κατά το σύστημα μελέτη - κατασκευή.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α) Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση τους.

 

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2940/2001 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3212/2003.

 

γ) Η παράγραφος 46 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984. Μέχρι την έκδοση νέας απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις με αριθμούς Δ15/οίκοθεν/1012/25-06-2003 (ΦΕΚ 882/Β/2003) και Δ15/ΟΙΚ/6778/19-03-2004 (ΦΕΚ 522/Β/2004) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

δ) Η παράγραφος 9 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει.

 

ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

στ) Τα άρθρα 18 και 24 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου 1418/1984, κατά το μέρος που αναφέρεται στις ποινικές ρήτρες, καθώς και οι παράγραφοι 9, 10, 11, 12 του άρθρου 36 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

η) Το άρθρο 47 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

θ) Τα άρθρα 5, 6, 9 παράγραφοι 2)α και 19 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 171/1987.

 

ι) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.