Νόμος 2576/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996) περιλαμβάνονται και:

 

α. Οι πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 280/Α/1994) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων.

 

β. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των τεχνικών Διευθύνσεων των Περιφερειών ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 29 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α/1985) και 15 του νόμου 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/1977) ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων και μελετών δημόσιων έργων.

 

γ. Οι κατέχοντες τις υπό στοιχείο β αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα άνω υπό στοιχείο α νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων ή μελετών δημόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων ή μελετών.

 

δ. Τα μέλη των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση δημόσιων έργων που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος 609/1985, ανεξαρτήτως της υπαλληλικής ή μη ιδιότητας αυτών.

 

2. Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώπων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, υποβάλλουν τη σχετική δήλωσή τους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την ανάληψη καθηκόντων στις κατά την παράγραφο 1 θέσεις.

 

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της άνω υπό στοιχείο α περιπτώσεως, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του νόμου [Ν] 2429/1996.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.