Νόμος 2578/98 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4.α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθενται σε γραφεία μελετών οι εκπονήσεις μελετών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως ακολούθως:

 

- Για ποσά ύψους 200.000 ECU και άνω, μετατρεπόμενα σε δραχμές, με τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κοινοτική οδηγία 1992/50/ΕΚ. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών, θέματα υποβολής και εκδίκασης ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

- Για ποσά ύψους μέχρι 200.000 ECU, μετατρεπόμενα σε δραχμές, παρέχεται η δυνατότητα να ανατίθενται απευθείας σε ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα, που εποπτεύονται από το κράτος, η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίες για τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών, με σκοπό τη διερεύνηση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων, δικηγόρους και ειδικούς επιστήμονες, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4)β το ύψος της αμοιβής ή της αποζημίωσης των ομάδων και επιτροπών, οι οποίες βαρύνουν το λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970. Για τις αναθέσεις μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4)α, η χρηματοδότηση δύναται να βαρύνει και το λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970.

 

δ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, αρμόδια για την άσκηση εποπτείας, ελέγχου και διοίκησης εν γένει των μελετών της παραγράφου 4)α, ορίζεται το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 149/1992 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ε. Ως αρμόδιες για την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων, από το στάδιο καταθέσεως δηλώσεων ενδιαφέροντος ή προσφορών και μέχρι την παραλαβή της μελέτης, ορίζονται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα θέματα μεταφορών και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών. Οι ενστάσεις εκδικάζονται έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών.

 

στ. Ως Επιβλέπων ή Επιβλέποντες Μελέτης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών πτυχιούχοι ανώτατης σχολής, οι οποίοι θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες επί των ανατιθέμενων μελετών. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται ως Επιβλέποντες Μελέτης πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και άλλων Υπουργείων, με πρόταση του αντίστοιχου Υπουργού, όταν υπάρχει συναρμοδιότητα στο αντικείμενο μιας μελέτης.

 

ζ. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται Επιστημονικό - Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα, οικονομικού και τεχνικού περιεχομένου, κατά περίπτωση για την έκδοση των αποφάσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4)α του παρόντος άρθρου.

 

Το ως άνω Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και έχουν ετήσια θητεία.

 

Το Συμβούλιο συντίθεται από τρεις υπαλλήλους, πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και από δυο Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έναν Οικονομικής ή Νομικής Σχολής και έναν Πολυτεχνικής Σχολής.

 

Ο Εισηγητής και ο Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται ομοίως με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Το Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τις ισχύουσες, εκάστοτε, περί συλλογικών οργάνων διατάξεις.

 

η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τους Επιβλέποντες Μελέτης και για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, η οποία βαρύνει το λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.