Νόμος 2366/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 1959/1991 περιλαμβάνονται σε παράγραφο που λαμβάνει τον αριθμό 1. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 επιβάλλεται από το όργανο που διαπιστώνει την παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και κρατικών πινακίδων) του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.}

 

2. Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διατίθενται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των Νομών Αττικής και Κυκλάδων και, μετά από αίτηση των οικείων Νομαρχών, σε οποιαδήποτε άλλη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Νομαρχιακό Διαμέρισμα για την υποβοήθηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον τομέα εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και εκπαιδευτικών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,του βοηθητικού έργου της εξέτασης αυτής, της επιθεώρησης του εν γένει έργου της εξέτασης και των εξεταστών, καθώς και της επιθεώρησης οχημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης και του βοηθητικού έργου και τα κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

 

Για την κατ' αποκοπή αποζημίωση των ανωτέρω υπαλλήλων ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1844/1989 (ΦΕΚ 100/Α/1989), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 53 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990).

 

Ειδικά για τους επιθεωρητές εξετάσεων και τους παρέχοντες βοηθητικό έργο στις εξετάσεις αυτές η αποζημίωση ορίζεται προσαυξημένη και μειωμένη αντιστοίχως κατά 30% σε σχέση με την αμοιβή που καταβάλλεται στους εξεταστές.

 

Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν αναλόγως και για το λοιπό προσωπικό του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του νόμου 2218/1994, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994, θεωρείται αποσπασμένο στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

3.α. Υπάλληλοι της ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG, οι οποίοι προσλήφθηκαν ξανά στον ίδιο φορέα μετά την 31-10-1993 ως στελέχη της επιχείρησης, θεωρούνται ως προσλαμβανόμενοι ξανά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

β. Οι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου υπηρετούντες στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από την ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG (άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1735/1987) εντάσσονται σε υφιστάμενες κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:

 

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 24
Στην ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς 10.
Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής 1
Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 1
Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 1

 

Ο διορισμός γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στις υπηρεσίες που υπηρετούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1 περιπτώσεις β' και γ' και 3 παράγραφος 1, παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο, δεύτερο και τρίτο, 6, 7 και 8 του νόμου [Ν] 1476/1984.

 

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθενται σε γραφεία μελετών οι εκπονήσεις μελετών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως ακολούθως:

 

- Για ποσά ύψους 200.000 ECU και άνω, μετατρεπόμενα σε δραχμές, με τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κοινοτική οδηγία 1992/50/ΕΚ. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών, θέματα υποβολής και εκδίκασης ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

- Για ποσά ύψους μέχρι 200.000 ECU, μετατρεπόμενα σε δραχμές, παρέχεται η δυνατότητα να ανατίθενται απευθείας σε ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα, που εποπτεύονται από το κράτος, η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών, με σκοπό τη διερεύνηση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως επίσης η μελέτη και έρευνα θεμάτων:

 

α. ανάπτυξης και εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων ταχύτερης και αποδοτικότερης διεξαγωγής του έργου των υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,

β. απογραφής και ελέγχου του δικαιώματος της νομίμου κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη μελέτη, έρευνα ή επίβλεψη που είναι αναγκαία για θέματα οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφοριακής αγωγής,

γ. εκσυγχρονισμού του καθεστώτος που διέπει τις οδικές μεταφορές (εμπορευματικές και επιβατικές),

δ. παροχής εξειδικευμένων εργασιών προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε θέματα μελετών και εκτέλεσης έργων μείζονος σημασίας, έργων υποδομής για την ανάπτυξη της αεροναυτιλίας, ασφάλειας των πτήσεων και των αερολιμένων, καθώς και σε άλλα θέματα συναφή προς τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έντεκα, η ιδιότητα αυτών, ο χρόνος περάτωσης του έργου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στις επιτροπές αυτές δύναται να συμμετέχουν και συνταξιούχοι του Δημοσίου, πρώην ανώτατοι υπάλληλοι και πρώην ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. Αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί διατηρούν την ισχύ τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών των επιτροπών ή ομάδων εργασίας, οι οποίες βαρύνουν το λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970, στις τρεις πρώτες περιπτώσεις και τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ειδικού φορέα 39/120 και αριθμό εξόδου 5161 στην τέταρτη περίπτωση.

 

Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές μέχρι 15 μέλη και θητεία μέχρι δύο (2) έτη από κρατικούς λειτουργούς, δικαστές, νομικούς συμβούλους του Κράτους, παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού όλων των βαθμίδων, δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους με εμπειρία στα θέματα μεταφορών ή επικοινωνιών, έργο των οποίων είναι η επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις επιτροπές αυτές μπορεί να ανατεθεί η κωδικοποίηση των διατάξεων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος. Η Διαρκής Επιτροπή Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει συγκροτηθεί με την [Α] 73861/6341/2000 (ΦΕΚ 344/Β/2000) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει, λειτουργεί από τη συγκρότησή της ως νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Η θητεία της επιτροπής αυτής είναι διετής. Επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, που έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και η σχετική δαπάνη και η αμοιβή των μελών τους από την έναρξη έως το πέρας των εργασιών τους είναι νόμιμη.

 

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4)β το ύψος της αμοιβής ή της αποζημίωσης των ομάδων και επιτροπών, οι οποίες βαρύνουν το λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970. Για τις αναθέσεις μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4)α, η χρηματοδότηση δύναται να βαρύνει και το λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970.

 

δ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, αρμόδια για την άσκηση εποπτείας,ελέγχου και διοίκησης εν γένει των μελετών της παραγράφου 4)α, ορίζεται το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 149/1992 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ε. Ως αρμόδιες για την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων, από το στάδιο καταθέσεως δηλώσεων ενδιαφέροντος ή προσφορών και μέχρι την παραλαβή της μελέτης, ορίζονται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα θέματα μεταφορών και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών. Οι ενστάσεις εκδικάζονται έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών.

 

στ. Ως Επιβλέπων ή Επιβλέποντες Μελέτης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών πτυχιούχοι ανώτατης σχολής, οι οποίοι θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες επί των ανατιθέμενων μελετών. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται ως Επιβλέποντες Μελέτης πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και άλλων Υπουργείων, με πρόταση του αντίστοιχου Υπουργού, όταν υπάρχει συναρμοδιότητα στο αντικείμενο μιας μελέτης.

 

ζ. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται Επιστημονικό - Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα, οικονομικού και τεχνικού περιεχομένου, κατά περίπτωση για την έκδοση των αποφάσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4)α του παρόντος άρθρου.

 

Το ως άνω Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και έχουν ετήσια θητεία.

 

Το Συμβούλιο συντίθεται από τρεις υπαλλήλους, πτυχιούχους Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και από δυο Καθηγητές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, έναν Οικονομικής ή Νομικής Σχολής και έναν Πολυτεχνικής Σχολής.

 

Ο Εισηγητής και ο Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται ομοίως με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Το Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τις ισχύουσες, εκάστοτε, περί συλλογικών οργάνων διατάξεις.

 

η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τους Επιβλέποντες Μελέτης και για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, η οποία βαρύνει το λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 13 του νόμου 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 48 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001).

 

5. Η περίπτωση στ' του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στ. Την αποζημίωση των μελών, των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και την καταβολή αμοιβής για την εκπόνηση μελετών ή τη διενέργεια ερευνών, που ανατίθενται κατά νόμον}.

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 104 του νόμου [Ν] 2094/1992 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 182/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά τα πρόστιμα που προβλέπονται για παραβάσεις αυτού του Κώδικα κάθε δύο (2) χρόνια, εφόσον έχουν μεταβληθεί οι συντελεστές Μ1 και Μ2 με βάση τον τύπο:

 

Eqn146

 

όπου:

Π (αναπροσαρμοσμένο) = το αναπροσαρμοσμένο πρόστιμο που θα καταβάλλεται από τον παραβάτη.

Π (ισχύον) = το πρόστιμο που ήδη καταβάλλεται.

Μ1 (αναπροσαρμοσμένο) = του ημερομίσθιο του ειδικευμένου εργάτη χωματουργού κατά το αμέσως προηγούμενο της αναπροσαρμογής ημερολογιακό τρίμηνο.

Μ2 (αναπροσαρμοσμένο) = το ημερομίσθιο τεχνίτη στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Μ1 (ισχύον) και Μ2 (ισχύον) = το ημερομίσθιο του ειδικευμένου εργάτη χωματουργού και το ημερομίσθιο τεχνίτη, αντίστοιχα, με τα οποία υπολογίσθηκε το ισχύον πρόστιμο.

 

Τα ημερομίσθια αυτά υπολογίζονται χωρίς καμία προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως έχουν προσδιορισθεί από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το χρηματικό ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται, σύμφωνα με την αρχή της μεγαλύτερης προσέγγισης, ανά χίλιες (1.000) δραχμές.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νόμος [Ν] 2094/1992 καταργήθηκε από το άρθρο 110 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

7.α. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 2052/1992 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Από την ανάθεση της εποπτείας της εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το χρηματικό αντίτιμο, που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την παράγραφο 4, περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 και αποτελεί ειδικό κεφάλαιο για την αντιμετώπιση των δαπανών άσκησης εποπτείας.}

 

β. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 3 του νόμου 2052/1992 προστίθεται περίπτωση ε' αναριθμούμενης της ε' περιπτώσεως σε στ' ως εξής:

 

{ε. Όργανα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στα πλαίσια της ασκούμενης από αυτό γενικής εποπτείας εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.}

 

{γ. Η πλήρωση των θέσεων του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών ειδικότητας ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να γίνει και με μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων ή από την εταιρεία Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς ή από την εταιρεία Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Αθηνών - Πειραιά και Περιχώρων ή από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με δέσμευση ισάριθμων οργανικών θέσεων του κλάδου αυτού, με τα πιο κάτω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 

- να κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Β' κατηγορίας,

- να έχουν ηλικία μέχρι και 45 ετών,

- να έχουν προϋπηρεσία ως τεχνίτες αυτοκινήτων στην Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων ή στην πρώην ΕΑΣ ή στους Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους Αθηνών - Πειραιώς ή στα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Αθηνών - Πειραιά και Περιχώρων ή στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος πέντε (5) ετών αν έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) ή δέκα (10) ετών αν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση γ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

δ. Οι ελεγκτές, που μεταφέρονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας, δύνανται να ασχοληθούν και εναλλασσόμενο ωράριο (πρωινή -απογευματινή καθώς επίσης και να μετακινούνται και εκτός Νομού Αττικής για ελέγχους πεδίου. Για τις εκτός Νομού Αττικής μετακινήσεις δικαιούνται τις προβλεπόμενες εκτός έδρας αποζημιώσεις.

 

ε. Ως προϋπηρεσία, για την κατάταξη των μεταφερόμενων σε μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνεται αποκλειστικά η πραγματική υπηρεσία στην πρώην ΕΑΣ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, στην Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Λεωφορείων, στους Ηλεκτρικούς Σιδηρόδρομους Αθηνών - Πειραιώς στα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Αθηνών - Πειραιά και Περιχώρων και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997).

 

στ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

ζ. Η μεταφορά του παραπάνω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

8.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ως προς τα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος που αναφέρεται σε επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών, ελέγχους ή δοκιμές και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση τύπου καταβάλλεται παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού στα ένα πέμπτο (1/5) του ποσού της παραγράφου 5 α' του άρθρου αυτού.}

 

β. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1350/1963, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 1959/1991, προστίθενται παράγραφοι 12, 13, 14 και 15, που έχουν ως εξής:

 

{12. Για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις θα εισπράττεται ειδικό τέλος ως εξής:

 

α. Οχήματα κατηγορίας Μ1, Ν1, Ο1 και Ο2 πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

β. Οχήματα κατηγορίας Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3 και Ο4 ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.

γ. Δίτροχα, τρίτροχα και ελαφρά τετράτροχα τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

δ. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία [ΕΟΚ] 1970/156/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την [ΕΟΚ] 1993/81/ΕΕ, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου δικύκλου μοτοποδηλάτου, τρικύκλου μοτοποδηλάτου, δικύκλου μοτοσικλέτας, μοτοσικλέτας με καλάθι, τρικύκλου, τετρακύκλου (λογιζόμενου σαν μοτοποδήλατο), τετρακύκλου (λογιζόμενου σαν μοτοσικλέτα) που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία [ΕΟΚ] 1992/61/ΕΕ, τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών.

 

Οι ορισμοί των παραπάνω κατηγοριών δίδονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 47271/3950/1992 (ΦΕΚ 764/Β/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εδάφια 12 γ και 12 δ' τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

13. Για μεμονωμένες εγκρίσεις τύπου των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 12 θα εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου.

 

14 α. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή τροποποίηση εγκρίσεων τύπου εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

 

β. Ειδικότερα για συμπλήρωση έγκρισης τύπου με άλλες παραλλαγές εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12 για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του τριπλασίου του ανωτέρω παραβόλου.

 

γ. Για έκδοση βεβαίωσης καυσαερίων από τη Διεύθυνση Τεχνικής Οχημάτων εισπράττεται το αντίστοιχο παράβολο που καθορίζεται στην παράγραφο 12. Εάν η βεβαίωση αφορά μεμονωμένα οχήματα, εισπράττεται για κάθε όχημα το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

 

δ. Για την έκδοση δελτίου κοινοποίησης πιστοποιητικού Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κανονισμού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενός συστήματος οχήματος θα εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

 

15. Εάν στην αρχική έγκριση τύπου περιλαμβάνονται παραπάνω από πέντε παραλλαγές, θα εισπράττεται επιπλέον παράβολο σύμφωνα με την παράγραφο 14)β του παρόντος άρθρου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εδάφια 14 και 15 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

9. Συνιστάται εννεαμελής επιτροπή αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αποτελείται από:

 

α. Έναν (1) καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μαζί με τον αναπληρωτή του που πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα.

 

β. Δύο (2) δημόσιους υπαλλήλους κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και βαθμού Α ή Β ανά έναν από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόταση των οικείων Υπουργών, καθώς και 1 αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 

γ. Πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες ή ειδικούς για την οδική κυκλοφορία οριζόμενους από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Για καθεμία κατηγορία μελών ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υποδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα τακτικά.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με την αυτή απόφαση ορίζεται ως Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών μαζί με τον αναπληρωτή του, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία, τις εργασίες της και τάσσεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την περάτωση του έργου της.

 

Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί εφάπαξ ή τμηματικά, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής, καθώς και στους αναπληρωτές τους καταβάλλεται, μετά την περαίωση και παράδοση του έργου της, εφάπαξ αποζημίωση που βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό 541077 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 173/Α/1970) και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η ταξινόμηση ως επιβατηγών δημόσιας χρήσης μεταχειρισμένων εκ κατασκευής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, τα οποία έχουν κατασκευασθεί την τελευταία προ του έτους κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής ή της δήλωσης άφιξης, διετία, έχουν ταξινομηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] 28433/2448/1992 (ΦΕΚ 542/Β/1992) ή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] 33976/3189/1993 (ΦΕΚ 822/Β/1993) και με τον όρο ότι η ταξινόμησή τους θα λάβει χώρα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του ανωτέρω παραστατικού.}.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) μετά τη φράση αν έχουν κατασκευασθεί 1 ή δύο (2) έτη αντικαθίσταται ως εξής:

 

{προ του έτους κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής ή της δήλωσης άφιξης}.

 

11.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991 Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 123/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων χορηγούνται εφόσον ο αιτών (φυσικό νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών τουλάχιστον εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 1 έτος.

 

Οι άδειες αυτές είναι προσωρινές και ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους, μετά την πάροδο του, οποίου και εντός του πρώτου διμήνου μετατρέπονται σε οριστικές, εφόσον δεν διακόπηκε η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος των αιτούντων και εφόσον έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον.

 

Εφόσον συνέτρεχαν, κατά το χρόνο που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, δύναται η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να υποβάλουν και εκπρόθεσμα αίτηση για τη μετατροπή της προσωρινής άδειας σε οριστική, καταβάλλοντας, ως διοικητικό πρόστιμο, το ποσό του ανώτατου ορίου του εκάστοτε διοικητικού προστίμου, κατά το άρθρο 4 του παρόντος νόμου και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του, για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου.

 

Η εκπρόθεσμη αίτηση για τη μετατροπή της προσωρινής άδειας σε οριστική θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός του επόμενου έτους από την ημερομηνία λήξης της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.

 

Η διαδικασία του παραπάνω εδαφίου έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση λήξης της προθεσμίας της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου ανεξαρτήτως αν εγένετο οριστική αφαίρεση ή όχι.

 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις αφαίρεσης αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων που έγιναν μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους.}

 

12. Η παράγραφος 1, του άρθρου 4, του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980) Περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τρίτροχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι κύριοι και κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, που τέθηκαν σε κυκλοφορία με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1073/1980, δεν υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπο οδήγηση.}

 

13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1959/1991 Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 123/Α/1991) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Οι πιο πάνω διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης,εφόσον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου υποβάλλουν δικαιολογητικά και προσκομίσουν ΕΔΧ ταξί αυτοκίνητο για κυκλοφορία.}

 

14. Το άρθρο 3 Μεταφορικό έργον του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 3: Μεταφορικό έργο

 

Τα κατ' εφαρμογήν του παρόντος νόμου τιθέμενα σε κυκλοφορία φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης ως και τα σε αντικατάσταση αυτών τιθέμενα σε κυκλοφορία της ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητα επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορές με κόμιστρο:

 

α. Από οποιοδήποτε προς οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του νομού, στον οποίο βρίσκεται η διοικητική μονάδα της έδρας τους.

 

β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδος της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα. Ως όμοιοι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται εκείνοι που έχουν κοινά χερσαία σύνορα. Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους.

 

γ. Οικοσκευών από οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδος της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς φορτίο επιστροφής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

15. Στο τέλος της περιπτώσεως α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1437/1984 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Κοινότητα Μαγούλας περιλαμβάνεται στα όρια της ενιαίας διοικητικής μονάδας της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.}

 

16. Για επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως με ή χωρίς μετρητή, τα οποία έχουν έδρα διοικητική μονάδα η οποία συνενώθηκε με άλλες για τη δημιουργία δήμου, καθορίζεται ως νέα έδρα τους η ενιαία διοικητική μονάδα και μπορούν να σταθμεύουν στο κέντρο αυτής.

 

Με απόφαση του οικείου νομάρχη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια με σκοπό την εξυπηρέτηση όλων των οικισμών.

 

17. Με απόφαση του οικείου νομάρχη επαναχορηγείται η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου ΕΔΧ που ανακλήθηκε ή αφαιρέθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955 (ΦΕΚ 237/Α/1955) στο όνομα εκείνων (ή των κληρονόμων τους) που έγινε ή ανάκληση ή αφαίρεση, με έδρα τη διαμονή τους και με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α. Η άδεια κυκλοφορίας που ανακλήθηκε ή αφαιρέθηκε να αφορούσε ολόκληρο τέτοιο αυτοκίνητο.

 

β. Αν μετά την ανάκληση ή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας δεν χορηγήθηκε, με κρατική παραχώρηση την υποβολή της αίτησής τους, άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για ολόκληρο το αυτοκίνητο ή ιδανικό μερίδιο αυτού οποιασδήποτε κατηγορίας και

 

γ. Εφόσον υποβληθεί αίτηση των ενδιαφερομένων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Για την απόδειξη των α' και β' προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986). Με την υπόψη δήλωση θα δηλώνεται και η διαμονή αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Αστικού Κώδικα.

 

Ως προς τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων ΕΔΧ που θα τεθούν σε κυκλοφορία βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις.

 

18. Στο άρθρο 25 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Για την οικονομική ενίσχυση των ασθενέστερων υπεραστικών ΚΤΕΛ, την υποβοήθηση για τη δημιουργία έργων υποδομής και την αποζημίωση για την οριστική απόσυρση πλεοναζόντων λεωφορείων, επιβάλλεται εισφορά δύο στα εκατό (2%) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων σε όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ της χώρας.

 

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις επιβολής της εν λόγω εισφοράς, ο τρόπος καταβολής και κατανομής αυτής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

19. 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται:

 

α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο εξέτασης για τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

β) Οι προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

γ) Τα της άσκησης τους επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και τα της λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

δ) Τα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών, καθώς και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

ε) Τα των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992), που αναφέρεται στις ποινικές κυρώσεις των παραβατών του διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νόμος [Ν] 2094/1992 καταργήθηκε με το άρθρο 110 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

20. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των ετήσιων εσόδων του λογαριασμού που συστήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, διατίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών για την παροχή επιδόματος παραγωγικότητας στους τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων σ' αυτό και στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις τέως περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχουν καταστεί υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση και διάθεση του σχετικού ποσού. Το ύψος του επιδόματος μπορεί να αναπροσαρμόζεται με βάση την κατ' έτος συνολική παραγωγικότητα των ανωτέρω υπηρεσιών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το επίδομα αυτό παύει να καταβάλλεται, με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, στους υπαλλήλους οι οποίοι, σύμφωνα με την έκθεση αιτιολόγησής τους, εμφανίζουν απόδοση μέτρια ή κατώτερη. Το χρονικό διάστημα παύσης καταβολής του επιδόματος ορίζεται στην απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των έξι (6) ούτε ανώτερο των εννέα (9) μηνών κάθε φορά. Το πιο πάνω επίδομα δεν καταβάλλεται επίσης σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία με αναρρωτική άδεια πέραν του μηνός, για κάθε ημερολογιακό έτος, όπως επίσης και σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής, με τελεσίδικη απόφαση, από του προστίμου των αποδοχών ενός μηνός και άνω, και μέχρι της διαγραφής της επιβληθείσας ποινής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 208 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 611/1977.

 

21. Μετά την περίπτωση ι)α' του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 638/1970 (ΦΕΚ 113/Α/1970), όπως το άρθρο αυτό διαμορφώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 1959/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), προστίθεται νέα περίπτωση ι)β', που έχει ως εξής:

 

{ι)β. Την κάλυψη δαπανών: (1) για τη χορήγηση, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού, έκτακτου εφάπαξ βοηθήματος σε υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή στις οικογένειές τους, λόγω θανάτου ή ανίατης σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας υπαλλήλου, με σκοπό την αντιμετώπιση πραγματικών βιοτικών αναγκών του ίδιου ή της οικογένειάς του, (ΙΙ) για τη διοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών κ.λ.π., εκδηλώσεων των υπαλλήλων και των οικογενειών τους και (ΙΙΙ) για σκοπούς ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα.

 

Οι παραπάνω δαπάνες, σε ετήσια βάση, δεν επιτρέπεται να υπερβούν το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων εσόδων του προηγούμενου έτους του ειδικού λογαριασμού του παρόντος νόμου.}

 

22. Οι εβδομήντα τρεις (73) μαθητές τεχνίτες σχολών Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος σε εφαρμογή των διατάξεων του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 03-06-1952 και του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 1566/1985 και μετά το πέρας αυτής την 30-06-1990 και 30-09-1990 παρέμειναν εργαζόμενοι μέχρι σήμερα, προσλαμβάνονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως έκτακτοι τεχνίτες με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

 

Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις πρόσληψης θα εκδοθούν μέσα σε δύο μήνες από της ισχύος του παρόντος.

 

23. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί σε πίνακες επιτυχίας οι οποίοι κυρώθηκαν με τις [Α] Φ.471.47/ΑΔ.264394/17-05-1989 και Φ.471.47/ΑΔ.264393/17-05-1989 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς πλήρωση κενών θέσεων τακτικού προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διορισμού τους στις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, δικαιούνται να ζητήσουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να διορισθούν ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας τους, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και δεν έχουν προσληφθεί μέχρι την υποβολή της αίτησής τους σε θέσεις τακτικού προσωπικού υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 2190/1994.

 

Οι διορισμοί των υπαλλήλων αυτών διενεργούνται σταδιακά, ισομερώς ανά εξάμηνο, βάσει του αριθμού των αιτήσεων που θα υποβληθούν, με αρχή το β' εξάμηνο του 1995 και θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 30-06-1997.

 

Ο αριθμός των ανά ειδικότητα κατά εξάμηνο διοριζομένων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Οι διοριζόμενοι καταλαμβάνουν υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, είναι δε δυνατόν να κατανεμηθούν αυτοί σε άλλες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.