Νόμος 2579/98 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Οργανωτικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να διατίθενται δωρεάν, με όρους ή χωρίς όρους, απευθείας στη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, για τις ανάγκες λειτουργίας της και επιτέλεσης του σκοπού της, κινητά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών και είχαν διατεθεί στη διεύθυνση εκπαίδευσης αυτού, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2343/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης όλων των κενών θέσεων οικονομικών επιθεωρητών που προκηρύχθηκαν, λόγω έλλειψης υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα, καθήκοντα οικονομικού επιθεωρητή είναι δυνατόν να ανατίθενται προσωρινά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε υπαλλήλους Υπουργείου Οικονομικών, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και βαθμού Α', που μπορούν να ανταποκριθούν στο ανατιθέμενο έργο, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Οι παραπάνω υπάλληλοι, κατά το χρόνο άσκησης καθηκόντων επιθεωρητή, εξομοιώνονται με τους οικονομικούς επιθεωρητές και λαμβάνουν τις αποδοχές αυτών.}

 

3. Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, προϊσταμένων υπηρεσιών επιθεώρησης ή επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, στη θέση αυτών ορίζονται οικονομικοί επιθεωρητές του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2343/1995.

 

4. Όταν για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η συμμετοχή ως μέλους, γραμματέα ή εισηγητή ή με άλλη ιδιότητα, ως εκ της θέσεώς του, υπαλλήλου υπηρεσίας που έχει καταργηθεί ή έχει αλλάξει μορφή, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου απ' αυτού οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται για το σκοπό αυτό υπάλληλος άλλη υπηρεσίας του ιδίου ή άλλου φορέα. Με όμοια απόφαση ορίζεται η έδρα των οργάνων αυτών στην περίπτωση που η έδρα της παραπάνω υπηρεσίας είχε ορισθεί και ως έδρα αυτών. Τυχόν πλημμέλειες σε γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών,που εκδόθηκαν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού και ανάγονται στη συμμετοχή στα όργανα αυτά, εκπροσώπων υπηρεσιών της Περιφέρειας ή άλλων υπηρεσιών που δεν υπάγονται στην Περιφέρεια, στη θέση υπαλλήλων υπηρεσιών που προβλέπονται στη συγκρότηση των παραπάνω συλλογικών οργάνων, οι οποίες έχουν καταργηθεί ή μεταβάλλει μορφή ή αρμοδιότητες, δεν επηρεάζουν το κύρος των πράξεων αυτών.

 

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, δύναται να συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών οργανικές μονάδες ενδιαμέσου επιπέδου μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος. Η επιλογή προϊσταμένων των παραπάνω οργανικών μονάδων, γίνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 36 του νόμου 2190/1994. Οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών του επιπέδου αυτού, εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν και μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

6. Η οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ορίζεται με ιδιαίτερα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α1990), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Προϊστάμενοι των συνεργείων δύναται να τοποθετούνται και οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων των δημοσίων οικονομικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Εγκλήματος.}

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 211/1996 (ΦΕΚ 166/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Συνολικό χρόνο υπηρεσίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της επιλογής έτους, που να μην υπερβαίνει τα είκοσι οκτώ (28) έτη. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζεται ο αναγνωρισμένος χρόνος κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου της στρατιωτικής θητείας. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για τους υποψήφιους, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος υπηρετούσαν σε υπηρεσίες Επιθεώρησης του

Υπουργείου Οικονομικών και ασκούσαν καθήκοντα επιθεωρητή.}

 

9. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με προσωπικό που έχει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) δεν απαιτούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 218/1996 (ΦΕΚ 168/Α/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.