Νόμος 2579/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 12 του νόμου 2238/1994 προστίθεται περίπτωση θ' που έχει ως εξής:

 

{θ) Προθεσμιακές καταθέσεις σε δραχμές που προέρχονται από εισαγωγή συναλλάγματος που έχουν συναφθεί από μη κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31-12-1997 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά από αυτή την ημερομηνία.}

 

2. Οι περιπτώσεις δ' και ζ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 2238/1994 καταργούνται.

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για τόκους που κτώνται από 01-01-1998 και μετά.

 

4. Στο άρθρο 13 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 12, που έχει ως εξής:

 

{12. Τα χρηματικά ποσά που παρέχονται σε όσους συμμετέχουν σε ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς διαγωνισμούς που διενεργούνται με οποιαδήποτε μορφή φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται από τον καταβάλλοντα κατά το χρόνο της καταβολής του ποσού στο δικαιούχο. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου τρία τοις χιλίοις (3‰) ετησίως, που υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους τριμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως υποχρεούται σε καταβολή φόρου τρία τοις χιλίοις (3‰) ετησίως, στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου ολόκληρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13, των περιπτώσεων β', γ', δ', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 4 του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.}

 

8. Ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 6 του άρθρου 16Α του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) συντελεστής φορολογίας δύο τοις χιλίοις (2‰) αυξάνεται σε τρία τοις χιλίοις (3‰).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.