Νόμος 2612/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διατάξεις σχετικές με το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυξάνεται η οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος κατά δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) θέσεις, από τις οποίες διακόσιες πενήντα (250) είναι θέσεις αξιωματικών και δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις πυροσβεστών. Για την κάλυψη εκατόν είκοσι (120) θέσεων αξιωματικών εκ των ως άνω απαιτείται, πέραν των προβλεπόμενων εκ των οικείων διατάξεων προσόντων, και πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. Για την εκατόν πενήντα (150) εκ των ως άνω θέσεων πυροσβεστών απαιτείται, πέραν των προβλεπόμενων εκ των οικείων διατάξεων προσόντων, και πτυχίο Δασοπονίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. Για την κάλυψή του δωδεκάμισι τοις εκατό (12,5%) εκ των υπολοίπων θέσεων πυροσβεστών απαιτείται, πέραν των προβλεπόμενων εκ των οικείων διατάξεων προσόντων, και πτυχίο ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης κατεύθυνσης Δασοπροστασίας.

 

2. Μετατάσσονται σε θέσεις Αρχιπυροσβεστών - (μη παραγωγικής σχολής) Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος οι μόνιμοι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών που σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) εντάχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις, που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου και πριν από την ένταξη και κατάταξή τους υπηρετούσαν στους κλάδους ΔΕ15 Δασοφυλάκων Α' και ΥΕ7 Δασοφυλάκων Β' του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1993 (ΦΕΚ 107/Α/1993) και σε μεταφερόμενες στους ως άνω κλάδους θέσεις των κλάδων ΔΕ16 Τεχνικός οδηγών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 422/1991), ΔΕ19 Τεχνικός χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης (προσωρινός κλάδος νόμος 1845/1989), ΥΕ7 Υπαλλήλων Δασοπροστασίας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 422/1991), ΥΕ9 Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης (προσωρινός κλάδος νόμος 1845/1989) και στον κλάδο ΔΕ16 Τεχνικός οδηγών (νόμος 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994)), καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών που κατατάχθηκαν στον προσωρινό κλάδο ΥΕ7 Πρόληψης - Κατάσβεσης Πυρκαγιών,σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 56 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 402/1988. Από τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε θέσεις του κλάδου ΔΕ16 Τεχνικός οδηγών, μετατάσσονται μόνο εκείνοι που στην πράξη απασχολούνται με τα καθήκοντα οδηγού πυροσβεστικού οχήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης μπορεί να εξαιρεθούν της μετάταξης οδηγοί, εφόσον είναι απαραίτητοι για την ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών των δασικών υπηρεσιών σε προσωπικό του κλάδου αυτού. Οι μετατάξεις ενεργούνται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος, η οποία μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών, όπου ο υπάλληλος μετατάσσεται. Οι μεταφερόμενες προσωρινές Θέσεις μετατρέπονται αυτοδικαίως σε τακτικές θέσεις Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης, θεωρούνται αυτοδίκαια αποσπασμένοι στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για την αυτοδίκαιη απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετούνται στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου, όπου υπηρετούν.

 

3. Το προσωπικό των δασικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχετικών με τη δασοπυρόσβεση ειδικοτήτων, που σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) εντάχθηκε και κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις που μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, μπορεί να μεταφέρεται, με αίτησή του, στο Πυροσβεστικό Σώμα και να κατατάσσεται σε θέσεις Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος αυτού που συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

α) Να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σχετική αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Να έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Κατάταξης στο Πυροσβεστικά Σώμα προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας και τους τίτλους σπουδών.

 

Η μεταφορά του προσωπικού της παρούσας παραγράφου ενεργείται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με τη διαδικασία διορισμού που προβλέπεται από τον Κανονισμό Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, καταργουμένων αυτοδικαίως των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατείχαν οι μεταφερόμενοι. Για την αυτοδίκαιη κατάργηση των θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης, θεωρούνται αυτοδίκαια αποσπασμένοι στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για την αυτοδίκαιη απόσπαση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετούνται στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου, όπου υπηρετούν.

 

Όσοι από το προσωπικό της παρούσας παραγράφου δεν υποβάλλουν αίτηση για μεταφορά μέσα στην καθοριζόμενη ως ανωτέρω προθεσμία ή κριθεί ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα για τη μεταφορά τους προσόντα, επιστρέφουν στις δασικές υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούσαν, αιρόμενης αυτοδικαίως και της κατά τα προηγούμενα αυτοδίκαιης απόσπασής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

4. Οι θέσεις των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν ή ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί να μετατρέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, σε θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) - Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Τις μετατρεπόμενες κατά τον ως άνω τρόπο θέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων καταλαμβάνουν οι πολιτικοί υπάλληλοι που υποβάλλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

5. Για την πρόσληψη ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997). Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται ο Υπουργός Γεωργίας νοείται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Το προσωπικό αυτό στελεχώνει και τα πυροφυλάκια και επικουρεί τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στο έργο τους, ύστερα από εκπαίδευση στις υπηρεσίες για τις οποίες προσλαμβάνεται από βαθμοφόρους του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά τη λήξη της εργασιακής του σχέσης μπορεί να παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου διαμονής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1951/1991 (ΦΕΚ 84/Α/1991).

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών, το πειθαρχικό δίκαιο, καθώς και λοιπά θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των μετατασσόμενων και μεταφερόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα υπαλλήλων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τόπο και το χρόνο εργασίας, τις ηθικές και υλικές αμοιβές, τη στολή, την εκπαίδευση, τον τρόπο άσκησης και το είδος των καθηκόντων και το πειθαρχικό καθεστώς των ιδιωτών, που προσλαμβάνονται ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης.

 

7.Α. Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης εφοδιάζονται κατά τον χρόνο ισχύος της σύμβασης τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για την απόδειξη της ιδιότητας τους και δεν υποκαθιστά το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας. Ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας, τα διαλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, τα απαιτούμενα για την έκδοση του δικαιολογητικά, το εκδίδον όργανο, και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κατανέμονται στην κλίμακα των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού οι συνιστώμενες και μεταφερόμενες κατά το άρθρο τούτο οργανικές θέσεις προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.