Νόμος 2646/98 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Μονάδων Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 1759/1988 ισχύει και για γιατρούς μη υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968 ειδικευμένους, ειδικευόμενους και ανειδίκευτους, εφόσον στις θέσεις των Περιφερειακών Ιατρείων που προκηρύσσονται δεν υποβάλλεται αίτηση πλήρωσής τους από γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου. Οι θέσεις προκηρύσσονται συγχρόνως για υπόχρεους και μη υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και πληρούνται κατά προτεραιότητα από τους υπόχρεους. Οι μη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου τοποθετούνται με σύμβαση ενός (1) έτους και ως προς τις αποδοχές και τον τρόπο αμοιβής τους εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997).}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Θέσεις γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των γιατρών που υπηρετούν σε αυτές, παράταση δε της θητείας τους απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν 1 μήνα από την πρώτη προκήρυξη δεν υποβληθεί αίτηση κάλυψης της θέσης που πρόκειται να κενωθεί, η θητεία του γιατρού που υπηρετεί στη θέση αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας τουλάχιστον για έξι (6) μήνες και όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες, εφόσον ο γιατρός το επιθυμεί και υποβάλλει σχετική προς τούτο αίτηση.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 26 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), ισχύουν και για τους μόνιμους αγροτικούς γιατρούς, καθώς και για τους ανειδίκευτους γιατρούς που έχουν πενταετή άσκηση της ιατρικής σε έμμισθη θέση ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται οι ιατρικές πράξεις κάθε ιατρικής ειδικότητας, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσής τους από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, μετά από εκπαίδευσή τους, ύστερα από γνώμη της επιτροπής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα ΠΕΔΥ Περιφερειακά Ιατρεία, ΠΕΔΥ - Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, ΠΕΔΥ - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών και να παρέχονται οικονομικά και άλλα κίνητρα στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

6. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1609/1986 (ΦΕΚ 86/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Γιατροί που ειδικεύονται σε Νοσοκομεία, πλην των Νοσοκομείων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά την ολοκλήρωση του χρόνου άσκησης τους σε αυτά, να παραμένουν, όταν υπάρχουν κενές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών και με τις ίδιες αποδοχές, στο ίδιο ή άλλο Νοσοκομείο του ίδιου ή άλλου νομού,πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, και εφόσον αναμένουν σειρά προτεραιότητας στο ίδιο ή άλλο νοσοκομείο για τη συνέχιση της άσκησής τους στην ειδικότητα που αρχικά επέλεξαν και για την οποία έχουν τοποθετηθεί.

 

Οι γιατροί αυτοί μπορεί, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, να τοποθετούνται σε Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία για την κάλυψη υφιστάμενων αναγκών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου.}

 

7. Η προθεσμία των έξι (6) μηνών για την εκδίκαση των εκκρεμουσών ενστάσεων από τις ειδικές επιτροπές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 12 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997), παρατείνεται για 1 έτος ακόμη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) χρόνος έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για τη θέσπιση του ενιαίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας παρατείνεται για 1 ακόμη έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Ο προβλεπόμενος από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) χρόνος επεξεργασίας και υποβολής πρότασης προς το Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας της επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) παρατείνεται για ένα ακόμη εξάμηνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

και σε περίπτωση που δεν υπηρετεί στο Νοσοκομείο Διεύθυνσης με αυτές τις προϋποθέσεις δύναται να προΐσταται Διευθυντής με λιγότερα έτη.}

 

9. Στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 69 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) υπάγονται και τα Ειδικά Κέντρα Υγείας, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία.

 

10. Στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 4, ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, Περιφερειακά Ιατρεία που λειτουργούν σε περιοχές που δεν λειτουργούν ή δεν έχουν συσταθεί Κέντρα Υγείας και μέχρι τη λειτουργία τους ή τη σύστασή τους μπορούν να λειτουργήσουν ως αποκεντρωμένες μονάδες των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.}

 

11. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας μπορεί να ανακατανέμονται θέσεις γιατρών - οδοντιάτρων μεταξύ των Μονάδων Υγείας από Κέντρο Υγείας σε Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο και από Νοσοκομείο σε άλλο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Κέντρο Υγείας μέσα στα όρια του νομού, εφόσον το επιβάλλει η ορθολογική κατανομή των θέσεων για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης του πληθυσμού. Με όμοια απόφαση μπορεί, κενές θέσεις ειδικευομένων σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο να μετατρέπονται σε θέσεις ειδικευομένων στη γενική ιατρική και να ανακατανέμονται μεταξύ των Νοσοκομείων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 112 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

12. Οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας επιτρέπεται να αναθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη φύλαξη των χώρων τους, την καθαριότητα των κτιριακών τους εγκαταστάσεων και των παραρτημάτων τους, την τροφοδοσία και εστίαση και τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων σε ειδικά συνεργεία παροχής τέτοιων υπηρεσιών, ανεξάρτητα του ύψους της αμοιβής του αναδόχου και της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων των οικείων κλάδων ή ειδικοτήτων. Για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες μπορεί να πραγματοποιείται κεντρικός ενιαίος διαγωνισμός από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος να αφορά τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μίας ή περισσότερων Υγειονομικών Περιφερειών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις πιο πάνω αναθέσεις και διαγωνισμούς.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε Νοσοκομείο εκδίδεται, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη συντήρησης, απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων τεχνιτών, οι ειδικότητες τους και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) και την παράγραφο 10 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005), με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής και τη διαδικασία εκλογής των μελών της, το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τους Διευθυντές των τομέων και κάθε θέμα που έχει σχέση με τους γιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

14. Οι ειδικές επιτροπές εκδίκασης των ενστάσεων των γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) συγκροτούνται ανά μία κατά ειδικότητα ή εξειδίκευση.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του νόμου 2519/1997.

 

15. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η θητεία των μελών είναι τριετής.}

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, που έχουν συσταθεί με πράξη εν ζωή ή διάταξη τελευταίας βούλησης, συγκροτούνται από τα πρόσωπα που ρητά ορίζονται στην ιδρυτική πράξη και από το Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου, καθώς και από έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Σε κάθε περίπτωση στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων αυτών μετέχει ακόμη ένας εκπρόσωπος των γιατρών και των άλλων επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και ένας εκπρόσωπος των άλλων εργαζομένων της Νοσηλευτικής Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας, που εκλέγονται αντίστοιχα από αυτούς.

 

Σε Νοσοκομεία που δεν έχει διορισθεί Γενικός Διευθυντής ή δεν έχει συσταθεί αντίστοιχη θέση, εφαρμόζεται το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.