Νόμος 4600/19

Ν4600/2019: Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ν4600/2019: Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 43/Α/2019), διόρθωση (ΦΕΚ 81/Α/2019), 09-03-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών

 

Κεφάλαιο Α: Διαδικασία και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών

 

Άρθρο 1: Ορισμός κλινικής

Άρθρο 2: Δικαιούμενοι Άδειας

Άρθρο 3: Μη δικαιούμενοι άδειας

Άρθρο 4: Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 5: Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κλινικών

Άρθρο 6: Γενικές προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 7: Άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

Άρθρο 8: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

Άρθρο 9: Απαιτούμενες μελέτες

Άρθρο 10: Θεώρηση στοιχείων

Άρθρο 11: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Άρθρο 12: Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

Άρθρο 13: Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας

Άρθρο 14: Ελλείψεις φακέλου

Άρθρο 15: Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων

Άρθρο 16: Διάκριση κλινικών

Άρθρο 17: Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών

Άρθρο 18: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας

Άρθρο 19: Οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Άρθρο 20: Λειτουργία χωρίς άδεια

Άρθρο 21: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 22: Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

Άρθρο 23: Αριθμός κλινών

Άρθρο 24: Διοικητική διεύθυνση της Ιδιωτικής Κλινικής

Άρθρο 25: Επιστημονική διεύθυνση της ιδιωτικής κλινικής

Άρθρο 26: Υποχρεώσεις Επιστημονικών Διευθυντών και Επιστημονικά Υπευθύνων

Άρθρο 27: Υποχρεώσεις ιατρών και λοιπού προσωπικού

Άρθρο 28: Προσόντα επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών

Άρθρο 29: Μη δυνάμενοι να ορισθούν επιστημονικά υπεύθυνοι

Άρθρο 30: Έκπτωση

Άρθρο 31: Εφημερία Ιδιωτικής Κλινικής

Άρθρο 32: Καθαριότητα - Σίτιση

Άρθρο 33: Επωνυμία κλινικής

Άρθρο 34: Απαγορεύσεις για τις Ιδιωτικές Κλινικές

 

Κεφάλαιο Β: Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ιδιωτικών κλινικών

 

Άρθρο 35: Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 36: Υποχρεωτικά τμήματα και εργαστήρια

Άρθρο 37: Μέγιστος Αριθμός Κλινών

Άρθρο 38: Προδιαγραφές τμημάτων ειδικότητας

Άρθρο 39: Τμήματα ειδικότητας

Άρθρο 40: Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 41: Καταλληλότητα οικοπέδου

Άρθρο 42: Απαιτούμενες μελέτες

Άρθρο 43: Διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου

Άρθρο 44: Διακίνηση φαρμάκων

Άρθρο 45: Μητρώο Κλινικών

Άρθρο 46: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 47: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Σύσταση νομικών προσώπων με αρμοδιότητα για θέματα της Δημόσιας Υγείας

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

 

Άρθρο 48: Σύσταση - επωνυμία - έδρα

Άρθρο 49: Σκοπός και μέσα επίτευξης του σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 50: Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 51: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 52: Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 53: Πόροι του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 54: Ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε κατεπείγουσα και απρόβλεπτη περίσταση

Άρθρο 55: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας

Άρθρο 56: Διοικητική Διάρθρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 57: Προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 58: Υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων και τήρηση αρχείου επιδημιολογικών δεδομένων

Άρθρο 59: Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα δημόσιας υγείας

Άρθρο 60: Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 61: Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Άρθρο 62: Κατάργηση Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

Άρθρο 63: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

 

Άρθρο 64: Σύσταση - επωνυμία - έδρα

Άρθρο 65: Σκοπός

Άρθρο 66: Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Άρθρο 67: Παραρτήματα

Άρθρο 68: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 69: Σύνθεση - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 70: Διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αρμοδιότητες Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Άρθρο 71: Διορισμός επιστημονικά υπευθύνων της Διεύθυνσης Έρευνας, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και ανακουφιστικής φροντίδας, της Διεύθυνσης Μητρώων νεοπλασματικών νοσημάτων και της Διεύθυνσης Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

Άρθρο 72: Επιστημονικό Συμβούλιο

Άρθρο 73: Διοικητική διάρθρωση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Άρθρο 74: Προσωπικό

Άρθρο 75: Οικονομικοί πόροι

Άρθρο 76: Εποπτεία

Άρθρο 77: Επιστημονικά αποτελέσματα - Προβολή

Άρθρο 78: Στέγαση

Άρθρο 79

Άρθρο 80: Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 81: Τροποποίηση οργανισμού Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 82: Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Άρθρο 83: Σύσταση και λειτουργία Εθνικών Μητρώων Ασθενών

Άρθρο 84: Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Άρθρο 85: Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις φαρμακευτικής νομοθεσίας και δαπάνης

 

Άρθρο 86: Διατάξεις για αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και τιμολόγηση

Άρθρο 87: Ρυθμίσεις Μητρώων προμηθειών

Άρθρο 88: Τέλος καλλυντικών

Άρθρο 89: Μεταφορά αρμοδιότητας βιοκτόνων

Άρθρο 90: Διατάξεις για συνταγογράφηση ναρκωτικών

Άρθρο 91: Τροποποίηση του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013) περί ναρκωτικών

Άρθρο 92: Δείκτες Ελέγχου Συνταγογράφησης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 93: Προσθήκη ιατροτεχνολογικού είδους ύστερα από διαπραγμάτευση

Άρθρο 94: Τροποποίηση του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Άρθρο 95: Διοικητικές κυρώσεις παραβίασης φαρμακευτικής νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις καπνικών προϊόντων

 

Άρθρο 96: Τροποποιήσεις του νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ 174/Α/2016) περί Ηλεκτρονικού Τσιγάρου

Άρθρο 97: Τροποποίηση του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) περί απαγορεύσεων διαφήμισης και εμπορίας

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

Άρθρο 98: Αντικατάσταση του δικαιούχου του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (ΣΔΖΥΥ)

Άρθρο 99: Ειδική Άδεια μετ' αποδοχών

Άρθρο 100: Εκπαιδευτική Άδεια σε λοιπό προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας

Άρθρο 101: Καθορισμός Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας

Άρθρο 102: Ωράριο εργασίας εργαστηριακών υπαλλήλων

Άρθρο 103: Περί ηλεκτρονικής καταχώρισης παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων

Άρθρο 104: Κάλυψη σε Ανασφάλιστους Πολίτες του νόμου 4368/2016

Άρθρο 105: Κάλυψη θέσεων Τοπικών Ομάδων Υγείας σε περίπτωση απουσίας

Άρθρο 106: Δυνατότητα Συμπερίληψης των Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, ΚΕΘΕΑ, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού και στρατιωτικών νοσοκομείων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

 

Κεφάλαιο Ε: Ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων και Δαπανών

 

Άρθρο 107: Δαπάνες συμμετοχής του Υπουργείου Υγείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018

Άρθρο 108: Νομιμοποίηση μισθολογικών δαπανών

Άρθρο 109: Ακίνητη και κινητή περιουσία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο 110: Δαπάνες μετακίνησης στα πλαίσια δράσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 111: Διαγραφή απαιτήσεων νοσοκομείων έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρύθμιση ζητημάτων επαγγελματιών Υγείας

 

Άρθρο 112: Γνώμη Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για θέματα ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 113: Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 114: Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 115: Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 116: Ανάκτηση δικαιώματος άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 117: Παράταση ισχύος αρμοδιότητας για την άδεια / βεβαίωση άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 118: Αντιποίηση φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος

Άρθρο 119: Αρμοδιότητες του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σε θέματα επαγγελματικής επιμόρφωσης των φυσικοθεραπευτών - Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Άρθρο 120: Μητρώο εργαστηρίων φυσικοθεραπείας προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας

Άρθρο 121: Προθετικοί - ορθωτικοί

Άρθρο 122: Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ιατρικών συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής

 

Κεφάλαιο Ζ: Οργάνωση και λειτουργία φορέων του Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 123: Σύσταση Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης της κρίσης των χρηστών Ναρκωτικών και του Αλκοολισμού

Άρθρο 124: Προϊστάμενοι νοσηλευτικής υπηρεσίας

Άρθρο 125: Συντελεστής καθορισμού δύναμης προσωπικού νοσοκομείων μικρής δυναμικότητας κλινών

Άρθρο 126: Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

 

Κεφάλαιο Η: Υπηρεσιακά θέματα Δημοσίων Δομών Υγείας

 

Άρθρο 127: Ένταξη ιατρών / οδοντιάτρων - ελεύθερων επαγγελματιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 128: Αρμόδιο όργανο για τη μισθολογική/ βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 129: Μετακινήσεις προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας

Άρθρο 130: Οδοντίατροι κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με πτυχίο ιατρικής

Άρθρο 131: Ιατροί / οδοντίατροι του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2920/2001

Άρθρο 132: Εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας νεογνών

Άρθρο 133: Παράταση θητείας ειδικευόμενων ιατρών

Άρθρο 134: Συμβούλια αξιολόγησης ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 135: Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών

Άρθρο 136: Συνυπολογισμός του χρόνου πρακτικής άσκησης ακτινοφυσικών

Άρθρο 137: Άγονες και προβληματικές περιοχές

Άρθρο 138: Μετάταξη ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας από και προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 139: Πλήρωση θέσης ιατρών και οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας ύστερα από παραίτηση

 

Κεφάλαιο Θ: Θέματα Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

 

Άρθρο 140: Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Άρθρο 141: Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων ομφαλοπλακουντιακού Αίματος - κέντρα δοτών

Άρθρο 142: Τιμολόγηση υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

 

Κεφάλαιο Ι: Ζητήματα ψυχικής υγείας

 

Άρθρο 143: Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης

Άρθρο 144: Τροποποιήσεις των νόμων 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) και 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017)

Άρθρο 145: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 146: Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 147: Μετακίνηση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών αναγκών

Άρθρο 148: Μετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 149: Αμοιβαίες μεταθέσεις υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 150

Άρθρο 151: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001)

Άρθρο 152

Άρθρο 153: Τροποποίηση του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002

Άρθρο 154: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 155: Προσωπικό συνιστώμενων δήμων

Άρθρο 156: Νομικά πρόσωπα καταργούμενων συνιστώμενων δήμων

Άρθρο 157: Περιουσιακές σχέσεις των συνιστώμενων δήμων

Άρθρο 158: Επιτροπή Επανεξέτασης της Διοικητικής Διαίρεσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού

Άρθρο 159

Άρθρο 160: Ρυθμίσεις Φαρμακείων και Ζητημάτων Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 161: Τροποποίηση των νόμων 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973)

Άρθρο 162: Κινητές Ομάδες Υγείας

Άρθρο 163: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017)

Άρθρο 164: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

Άρθρο 165: Επαναφορά διοικητικής και περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 166: Εξετάσεις για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 167

Άρθρο 168: Στελέχωση δομών παροχής υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 169: Προσθήκη φορέων για την υλοποίηση δράσεων των άρθρων 30 - 35 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013)

Άρθρο 170

Άρθρο 171: Μηνιαίες αποδοχές διοικητών νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 172

Άρθρο 173

Άρθρο 174

Άρθρο 175

Άρθρο 176

Άρθρο 177

Άρθρο 178: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α: Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Β: Τεχνικές Προδιαγραφές Επιμέρους Τμημάτων

Παράρτημα Γ: Πίνακας ιατρικού εξοπλισμού ιδιωτικών κλινικών ανά λειτουργική μονάδα ή τμήμα

Παράρτημα Δ: Διάκριση και σύνθεση προσωπικού

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-03-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.