Νόμος 2671/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος δύναται να διαχειρίζεται, να μεταβιβάζει ή να εκμεταλλεύεται τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία ανήκουν μεν στη σιδηροδρομική υποδομή, πλην όμως δεν είναι περιορισμένα από την κατασκευή, τη θέση ή τη χρήση τους να εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή ή δεν εξυπηρετούν ευθέως τη λειτουργία της, καθώς και να τα αξιοποιεί με αντιπαροχή, ανταλλαγή, αυτοχρηματοδότηση ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό του Σχέδιο ή άλλες ειδικές μελέτες, που καταρτίζονται προς το σκοπό αυτόν. Η ακίνητη περιουσία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος μεταβιβάζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος μεταβιβάζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος δύναται να αξιοποιεί όλα τα λοιπά στοιχεία της σιδηροδρομικής του υποδομής με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος δεν συνιστά εκποίηση, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό του Σχέδιο ή άλλες ειδικές μελέτες που καταρτίζονται προς το σκοπό αυτόν.

 

2. Σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή δικτύων υποδομής του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, είναι δυνατόν να παραχωρούνται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στοιχεία της σιδηροδρομικής υποδομής έναντι άλλων ίσης αξίας ανταλλαγμάτων ή ωφελειών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή εύλογης αποζημίωσης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια, η λειτουργία και η ασφάλεια της σιδηροδρομικής υποδομής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες απαλλοτριώσεων, κατασκευής και όλες οι εν γένει απαιτούμενες δαπάνες βαρύνουν το Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό, που εξυπηρετούνται από αυτή την παραχώρηση.

 

3. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος οφείλει να ολοκληρώσει μέχρι τις 31-12-2003 τη λεπτομερή απογραφή της ακίνητης περιουσίας του, την αποτίμησή της και να είναι προετοιμασμένος για την ένταξή της στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] Φ25/70728/6552/2003 (ΦΕΚ 182/Β/2003)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.