Νόμος 2682/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις αναφέρεται ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ή εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος νοείται εφεξής τέλος ταξινόμησης.

 

Οι διοικητικές και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 75 και επόμενα του νόμου [Ν] 2127/1993, αναλόγως προσαρμοζόμενων, εξακολουθούν να ισχύουν και για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

 

2. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος νόμου τέλος ταξινόμησης επιβάλλεται, ανεξάρτητα αν η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χορηγείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.

 

3. Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1477/1984 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του νόμου [Ν] 2127/1993 διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου εξακολουθούν να διέπονται από τις προϊσχύουσες περί εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους διατάξεις.

 

Τα αυτοκίνητα της τελευταίας κατηγορίας μπορούν με αίτηση του ενδιαφερομένου να υπαχθούν στο φορολογικό καθεστώς του παρόντος νόμου,με καταβολή του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος επ' αυτού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

4. Αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί όλες οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συμπεριλαμβανομένου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν με αίτησή τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης, του αναλογούντος επ' αυτού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας και επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.

 

5. Οι αμφισβητήσεις που εγείρονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, μεταξύ της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και των ενδιαφερομένων προσώπων επιλύονται διοικητικώς από τις επιτροπές τελωνειακών αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος για τον έλεγχο της κανονικότητας της αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων θα ακολουθείται η μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου εφαρμοζόμενη διαδικασία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.