Νόμος 2682/99 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Αντικειμενική απαλλαγή από ορισμένες επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδότησης στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ' αυτών, τα παρεπόμενα αυτών, σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφαλείας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της Τράπεζας αυτής σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσονται αντικειμενικώς των τελών χαρτοσήμου, του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών, της εισφοράς του άρθρου 1 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975), όπως εκάστοτε ισχύει, παντός φόρου, φόρου εισοδήματος και της παρακρατήσεως αυτού ή εισφοράς, καθώς και άλλων παντός είδους ή φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

 

2. Οι αυτές ως ανωτέρω πράξεις, διενεργούμενες από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημόσιων έργων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και των άρθρων 3 παράγραφος 1 δ' του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993) και 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996) και υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάγονται με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.