Νόμος 2725/99 - Άρθρο 111

Άρθρο 111: Υποβιβασμός Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας από τη Γ' εθνική κατηγορία - Διαδικασία εκκαθάρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες τίθενται σε εκκαθάριση όταν η ομάδα τους, εξαιτίας υποβιβασμού, αναδιάρθρωσης κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παύει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία. Η θέση σε εκκαθάριση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, με την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα από τον οποίο συνάγεται ο υποβιβασμός ή από τη λήψη της απόφασης που έχει ως συνέπεια, είτε εξαιτίας αναδιάρθρωσης κατηγοριών είτε για άλλο λόγο, τη στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία.

 

2. Τη θέση της ομάδας της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας που υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από τη δική του ομάδα της ομάδας της υπό εκκαθάριση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του που ήταν εγγεγραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε 1 μήνα από τον υποβιβασμό της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999). Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τυχόν ενοχικές ή οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της ανώνυμης αθλητικής εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση.

 

3. Σε περίπτωση που ανώνυμη αθλητική εταιρεία έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο η ομάδα του Αθλητικού Σωματείου αποκτά δικαίωμα ανόδου ξανά σε επαγγελματική κατηγορία, τα μέλη του Σωματείου μπορούν να αποφασίσουν την αναβίωση της σε εκκαθάριση τελούσας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, εφόσον δεν έχει παρέλθει 1 έτος από τη θέση της σε εκκαθάριση και μόνον εάν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς όλα τα χρέη της, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά και μόνον με σχετική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

 

Η απόφαση για την αναβίωση λαμβάνεται στη Γενική Συνέλευση των Σωματείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 64 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999).

 

4. α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017 και εφεξής, σε περίπτωση που ανώνυμη αθλητική εταιρεία υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, τότε η νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία διαδέχεται την υπό εκκαθάριση ανώνυμη αθλητική εταιρεία και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε, ως εξής:

 

α) Αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

β) αυτοδικαίως στο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία FIFA, την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών UEFA και άλλες Ομοσπονδίες),

 

γ) στο υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (κατά την προηγούμενη περίπτωση), καθώς και στο σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εάν οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι, έχει ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν τις οφειλές.

 

Ως υποχρεώσεις / οφειλές νοούνται εκείνες, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη θέση της Α.Ε.Ε. σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Διακοπή παραγραφής, η οποία έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Ε.Ε.

 

Για κάθε καταβολή στην οποία προβαίνει η νέα Α.Ε.Ε., κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπό εκκαθάριση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας.

 

Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα ανώνυμη αθλητική εταιρεία η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

5. Πριν από την πάροδο 10 ετών από τη θέση σε εκκαθάριση ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση και στην με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση, είτε της νέας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας που τυχόν συστήνεται από το ίδιο αθλητικό σωματείο για το ίδιο άθλημα, είτε και οποιασδήποτε άλλης ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ή Αθλητικού Σωματείου, πρόσωπα τα οποία στην προηγούμενη ανώνυμη αθλητική εταιρεία είχαν την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ αυτής ή του μετόχου της με ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός και αν η προηγούμενη αυτή ανώνυμη αθλητική εταιρεία εξόφλησε το σύνολο των υποχρεώσεων που τη βάρυναν κατά το χρόνο που τέθηκε σε εκκαθάριση.

 

6. Ανώνυμη αθλητική εταιρεία η οποία για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε εκκαθάριση χάνει κάθε δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης του σήματος και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, υπό την επιφύλαξη της αναβίωσης της υπό εκκαθάρισης τελούσας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ή της σύστασης νέας ανώνυμης αθλητικής εταιρείας, σύμφωνα με τα αντιστοίχως οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.