Νόμος 4605/19

Ν4605/2019: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 08-06-2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157/2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4605/2019: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 08-06-2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157/2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 52/Α/2019), διόρθωση (ΦΕΚ 81/Α/2019), 01-04-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας γενικής γραμματείας βιομηχανίας

 

Κεφάλαιο Α: Προστασία του εμπορικού απορρήτου

 

Άρθρο 1: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 08-06-2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157/2016)

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις για τη διανοητική ιδιοκτησία

 

Άρθρο 2: Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987)

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1733/1987 για τις άδειες εκμετάλλευσης

Άρθρο 5: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1733/1987 για τη μη συμβατική άδεια εκμετάλλευσης

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 1733/1987 για την υποχρεωτική αδειοδότηση

Άρθρο 7: Υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης τεχνολογίας

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα

 

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) για το μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 10: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στην περιοχή των Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας

 

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για τα τεχνικά επαγγέλματα

 

Άρθρο 12: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012)

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012)

Άρθρο 14: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α/2012)

Άρθρο 15: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/2012)

Άρθρο 16: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 1/2013 (ΦΕΚ 3/Α/2013)

Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013)

Άρθρο 18: Θητεία μελών εξεταστικών επιτροπών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

 

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997)

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) για τη διακίνηση και αγορά προϊόντων

Άρθρο 22: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014)

 

Μέρος Β: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

 

Άρθρο 23: Τροποποίηση Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης

Άρθρο 24: Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας

Άρθρο 25: Δημοσιονομικές διορθώσεις

Άρθρο 26: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014

Άρθρο 27: Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

 

Μέρος Β: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

 

Κεφάλαιο Η: Ρυθμίσεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις

 

Άρθρο 28: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11, 18 και 20 του νόμου 4399/2016

Άρθρο 29: Προσθήκη άρθρου 27Α στο νόμο 4399/2016

Άρθρο 30: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 65 και 67 του νόμου 4399/2016

Άρθρο 31: Κατάργηση διάταξης του άρθρου 71 του νόμου 4399/2016

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82 του νόμου 4399/2016

Άρθρο 33: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016

Άρθρο 34: Τροποποίηση διάταξης του άρθρου 14Β του νόμου 3908/2011

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011

Άρθρο 36: Ταμεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ)

Άρθρο 37: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου 2579/1998

 

Κεφάλαιο Θ: Τροποποίηση διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967

 

Άρθρο 38

Άρθρο 39

 

Μέρος Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 40: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005)

Άρθρο 41: Δυνατότητα παράτασης εμπορικών μισθώσεων σε ακίνητα του Δημοσίου

Άρθρο 42: Τροποποίηση του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)

Άρθρο 43: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014)

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις νομικών προσώπων δημοσίου τομέα

Άρθρο 51: Διάταξη για πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνας

Άρθρο 52: Διατάξεις σχετικά με τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Άρθρο 53: Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 54: Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 55

Άρθρο 56: Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων

Άρθρο 57: Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων

 

Μέρος Ε: Σύσταση φορέα Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης ακινήτων και εγκαταστάσεων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

 

Άρθρο 58: Σύσταση φορέα

Άρθρο 59: Σκοπός

Άρθρο 60: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 61: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 62: Πόροι

Άρθρο 63: Προσωπικό

Άρθρο 64: Παραχώρηση ακινήτου Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Άρθρο 65: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του

Άρθρο 66: Αναστολή πληρωμών για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Μέρος ΣΤ

 

Άρθρο 67: Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις

 

Μέρος Ζ: Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία

 

Άρθρο 68: Πεδίο εφαρμογής - προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Άρθρο 69: Ορισμοί

Άρθρο 70: Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 71: Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Άρθρο 72: Υποβολή αίτησης

Άρθρο 73: Προέλεγχος επιλεξιμότητας

Άρθρο 74: Διαδικασία συναινετικής ρύθμισης

Άρθρο 75: Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας

Άρθρο 76: Συνεισφορά Δημοσίου

Άρθρο 77: Δικαστική ρύθμιση

Άρθρο 78: Προσωρινή προστασία

Άρθρο 79: Συνέπειες ρύθμισης

Άρθρο 80: Αθέτηση της ρύθμισης

Άρθρο 81: Ολοκλήρωση της ρύθμισης

Άρθρο 82: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 83: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 84: Έναρξη ισχύος του Έβδομου Μέρους

 

Μέρος Όγδοο: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 85: Τροποποιήσεις του νόμου [Ν] 4481/2017

Άρθρο 86: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και συμπλήρωση του άρθρου 6Α του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)

Άρθρο 87: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life

Άρθρο 88: Συμπλήρωση του άρθρου 8 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)

Άρθρο 89: Συμπλήρωση του άρθρου 7 και τροποποίηση του άρθρου 11 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)

Άρθρο 90: Προσθήκη άρθρου 7Α στο νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)

Άρθρο 91: Συμπλήρωση του άρθρου 10 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018)

Άρθρο 92

Άρθρο 93: Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 94: Ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου

Άρθρο 95: Φορολογική μεταχείριση χρεωστικών ομολόγων που εκδίδονται από πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 96: Χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης πληγέντων

Άρθρο 97: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018)

Άρθρο 98: Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης

Άρθρο 99: Είσπραξη και απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) - Ρυθμίσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 100: Αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ή/και εμφιάλωσης ιατρικών και πεπιεσμένων αερίων

Άρθρο 101: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)

Άρθρο 102

Άρθρο 103: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)

Άρθρο 104

Άρθρο 105

Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Β

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-04-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.