Νόμος 2725/99 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Συγχωνεύσεις αθλητικών ανώνυμων εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται μετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού η συγχώνευση δύο ή περισσότερων αθλητικών ανώνυμων εταιρειών που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και επόμενα του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών εφόσον τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας. Για τη συγχώνευση μεταξύ Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και για την αλλαγή έδρας ή επωνυμίας, απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών αθλητικών σωματείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012).

 

2. Κάθε είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις, μεταξύ των ιδρυτικών αθλητικών σωματείων και των συγχωνευόμενων αθλητικών ανώνυμων εταιρειών εξακολουθούν να υφίστανται και να δεσμεύουν τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία και τη μετά τη συγχώνευση προκύπτουσα αθλητική ανώνυμη εταιρεία, προσδιορίζονται δε ειδικότερα στο καταστατικό της.

 

3. Η αθλητική ανώνυμη εταιρεία που προκύπτει μετά τη συγχώνευση μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα μιας ή περισσότερων από τις συγχωνευόμενες αθλητικές ανώνυμες εταιρείες ή, μετά από άδεια της οικείας Ομοσπονδίας, με οποιαδήποτε επωνυμία ή διακριτικό γνώρισμα. Η ομάδα της αθλητικής ανώνυμης που προκύπτει μετά τη συγχώνευση εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία, στην οποία έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής μία τουλάχιστον από τις ομάδες των συγχωνευόμενων αθλητικών ανώνυμων εταιρειών.

 

4. Για τη συγχώνευση αθλητικών ανώνυμων εταιρειών απαιτείται η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 69Α του παρόντος, καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

 

α) πιστοποιητικό οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

 

β) Βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των τριών τελευταίων χρήσεων.

 

γ) Έκθεση αποτίμησης της αξίας της μετοχής με τη χρήση των κοινά παραδεκτών μεθόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.