Νόμος 2736/99 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Θέματα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού συμβούλου για έργα εκτελούμενα από τον Οργανισμό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως εκάστοτε ισχύει. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των τεχνικών συμβούλων που απασχολούνται, τα προσόντα αυτών, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και οι αναγκαίοι όροι και λεπτομέρειες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τεχνικού συμβούλου.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου [Ν] 2266/1994 εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν και για τους διπλωματούχους μηχανικούς του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι σήμερα, ύστερα από την κατάταξή τους σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με την με αριθμό [Α] 191380/1995 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 151/ΝΠΔΔ/1995).

 

3. Στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας συνιστάται Γραφείο Τύπου. Στο γραφείο αυτό συνιστώνται δυο (2) θέσεις δημοσιογράφων και δυο (2) θέσεις Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και του άρθρου 18 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη.

 

5. Το τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) συμπληρώνεται ως εξής:

 

{εφόσον πρόκειται για υπηρεσιακή μονάδα που εκτελεί ερευνητικές δραστηριότητες. Αν δεν υπάρχουν ερευνητές βαθμίδας Γ' μπορεί να ορίζεται προϊστάμενος ερευνητής βαθμίδας Δ'.}

 

6. Στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συνιστάται μια θέση Νομικού Συμβούλου του Κέντρου, ο οποίος προΐσταται της νομικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3)δ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 67/1997 (ΦΕΚ 61/Α/1997).

 

Στη θέση αυτή διορίζεται δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ο οποίος έχει επαγγελματική εμπειρία δικηγόρου είκοσι (20) τουλάχιστον ετών σε θέματα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) προστίθεται η φράση ή με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.