Νόμος 2736/99 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από ειδικές υγειονομικές επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) διαγράφονται οι φράσεις κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και από το εδάφιο β' της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου διαγράφονται οι φράσεις εξαιρούνται όσοι ήδη έχουν εξεταστεί υπό υγειονομικές επιτροπές σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 

2. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.

 

Για το σκοπό αυτόν και εφόσον οι υφιστάμενες υγειονομικές επιτροπές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν επαρκούν δύναται να συστήνονται νέες τριμελείς επιτροπές, στις οποίες ως Πρόεδρος ορίζεται γιατρός του Ειδικού Σώματος και ως μέλη γιατροί των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η εξέταση των προσώπων της περίπτωσης β' του άρθρου 1 του παρόντος νόμου από τις παραπάνω επιτροπές, γίνεται κατά προτεραιότητα και καταβάλλεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάπαξ χρηματικό ποσό δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών που θα βαρύνει, στις περιπτώσεις που τα κρινόμενα πρόσωπα είναι ασφαλισμένα για παροχές ασθένειας, τον ασφαλιστικό τους οργανισμό ή το Δημόσιο ανάλογα, ενώ στις περιπτώσεις αντασφαλίστρων το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα παραπέμπονται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα οριστούν για το σκοπό αυτόν στις υγειονομικές επιτροπές μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.}

 

3. Η ρύθμιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τα όργανα, τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης των προσώπων της περίπτωσης β' του άρθρου 1 του νόμου 2643/1998 εφαρμόζεται και για τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία επιθυμούν να υπαχθούν στα καταρτιζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προγράμματα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στα εν λόγω προγράμματα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 32 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.