Νόμος 2736/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οφειλές από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ομογενείς Έλληνες παλιννοστούντες στην περιοχή της Θράκης, που υφίστανται στις τράπεζες, ληξιπρόθεσμες και άληκτες, ή έχουν βεβαιωθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, λόγω κατάπτωσης της εγγύησης, στο λογαριασμό του Δημοσίου Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων ή με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ), ρυθμίζονται στο σύνολό τους και καταβάλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες σε τριάντα (30), κατ' ανώτατο όριο, ίσες εξαμηνιαίες δόσεις που το ποσό της καθεμίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, ύστερα από προηγούμενη βεβαίωση και των υφισταμένων οφειλών στις τράπεζες. Οι οφειλές αυτές δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

2. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται:

 

α) Η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη του μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών εξαμηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας εξαμηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, υπολογιζόμενη επί του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης των υφιστάμενων στις τράπεζες οφειλών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.