Νόμος 2736/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αναστολή - Ρυθμίσεις οφειλών σεισμόπληκτων εργατοϋπαλλήλων δικαιούχων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{8. Αναστέλλεται από 30-04-1994 και για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών η καταβολή των οφειλών προς τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως διάδοχο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΚΤΕ), οι οποίες προέρχονται από στεγαστική συνδρομή του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σε κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, Αχαΐας, Κοζάνης και Γρεβενών, εφόσον οι περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτες με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι ως άνω οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας.

 

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ως καθολική διάδοχο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος, το ποσό των τόκων υπερημερίας της περιόδου αναστολής, το οποίο αντιστοιχεί στις οφειλές από δάνεια του νόμου [Ν] 1641/1986 που έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας Ελλάδος.

 

Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής πραγματοποιείται με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και οι λοιποί όροι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 178/Α/1990).

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης με δόσεις των οφειλών των οποίων αναστέλλεται η καταβολή από μικτά δάνεια του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1138/1972, του νόμου [Ν] 1641/1986, οι οφειλές από δάνεια του νόμου 1849/1989, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που έχουν καλυφθεί αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

2. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν αφορούν τις οφειλές που έχουν εκχωρηθεί στο Δημόσιο με το άρθρο 21 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) και με το άρθρο 32 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

3. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 5 του νόμου αυτού αρχίζουν για τους δικαιούχους του άρθρου αυτού μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.