Νόμος 2738/99 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Μετατάξεις διοριζομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπάλληλοι που κατατάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 με βάση το πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνιστώμενο κλάδο, εφόσον το τυπικό τους προσόν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υπηρεσίας τους, μέσα σε έξι (6) μήνες από την κατάταξή τους, μετατάσσονται υποχρεωτικώς σε κλάδους υπηρεσιών του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το διορισμό στους οποίους προβλέπεται το τυπικό προσόν που κατέχουν.

 

2. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των οικείων Υπουργών μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. Προκειμένου για μετάταξη σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαιτείται και γνώμη του συμβουλίου διοίκησής τους.

 

3. Οι υπαγόμενοι στην παράγραφο 1 ασκούν μέχρι τη μετάταξή τους τα καθήκοντα που ασκούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

4. Αντί για μετάταξη μπορεί ο υπάλληλος, μετά από σχετική αίτησή του και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου να καταταγεί σε διοικητικό κλάδο της υπηρεσίας του, αντίστοιχο της βαθμίδας του τίτλου σπουδών του, εφόσον ασκούσε τα καθήκοντα του κλάδου αυτού επί 1 τουλάχιστον έτος πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.