Νόμος 2836/00 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998), 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α/1999), 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο [Ν] 2127/1993 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Β αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 καταβάλλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που αναλογεί στις πωλήσεις κάθε δεκαπενθήμερου του μήνα, μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, με τις ίδιες διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη του φόρου κατά την έξοδο των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής.}

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση προκειμένου για πωλήσεις αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε επιβάτες ενδοκοινοτικών πτήσεων ή ενδοκοινοτικών θαλάσσιων πλόων, τα οποία παραδίδονται σε αυτούς στο εσωτερικό της χώρας για να μεταφερθούν με τις αποσκευές τους, ο φορολογικός εκπρόσωπος του πωλητή καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στις παραδόσεις προϊόντων κάθε δεκαπενθήμερου του μήνα, μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.}

 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 προστίθεται περίπτωση ι)γ', ως εξής:

 

{

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ

ι)γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της ΣΟ 27.10.00.34 και 27.10.00.36

27.10.00.27

27.10.00.29 και

27.10.00.32

114.000

χιλιόλιτρο

}

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 2648/1998 παρατείνεται μέχρι και την 31-12-2000.

 

3. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2743/1999 παρατείνεται μέχρι και την 31-03-2001.

 

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2753/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αγόρασαν, μέχρι και την 28-04-2000, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, το οποίο είχε παραληφθεί με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) και του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 και δεν το χρησιμοποίησαν ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993, οφείλουν, για να μην εφαρμοσθούν σε βάρος τους οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 κυρώσεις και πρόστιμα, να καταβάλουν, μέχρι και την 31-12-2000 και για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της συνολικής ποσότητας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που παρέλαβαν, τη διαφορά των φορολογιών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής του.

 

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καταργουμένων των σχετικών δικών, εφόσον κατατεθούν στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου τα αποδεικτικά στοιχεία καταβολής της σχετικής διαφοράς των φορολογιών εντός της παραπάνω αναφερόμενης προθεσμίας. Με τις αυτές προϋποθέσεις η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

 

Προϋπόθεση της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα παραιτείται από τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.}

 

5. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για τη θέρμανση του νερού χρήσης και του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο στ του άρθρου πέμπτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

6. Για τις ποσότητες του πετρελαίου θέρμανσης που παραλήφθηκαν για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου, με το φορολογικό καθεστώς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992 και του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 και δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του νόμου 2166/1993, δεν οφείλονται διαφορές φορολογιών και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 2093/1992.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, καταργουμένων των σχετικών δικών, εφόσον κατατεθεί στη γραμματεία του οικείου δικαστηρίου ανάλογο έγγραφο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

 

Με τις αυτές προϋποθέσεις η ποινική δίωξη, που τυχόν ασκήθηκε, παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου.

 

Ποσά τα οποία τυχόν έχουν καταβληθεί σε εκτέλεση πράξεων διοικητικών κυρώσεων της Τελωνειακής Αρχής για τις ως άνω παραβάσεις δεν επιστρέφονται.

 

7. Η ισχύς της παραγράφου 1, περιπτώσεις α' και β', του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-04-2000, της περίπτωσης γ' από 18-03-2000, της παραγράφου 3 από 01-07-2000 και των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.