Νόμος 2836/00 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/97) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις αποδόσεις εσόδων υπέρ των ασφαλιστικών φορέων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου. Τα έσοδα που έχουν παρακρατηθεί έως τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν αποδίδονται.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 973/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Εταιρία δύναται να ιδρύει μόνη ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανώνυμες εταιρίες με συνεισφορά εις το κεφάλαιον των ιδρυομένων ανώνυμων εταιριών ενός ή περισσότερων δημοσίων ακινήτων, με σκοπό τη δημιουργία οικισμών ή την οποιασδήποτε μορφής μισθωτική ή ανταλλακτική εκμετάλλευση κτιρίων ή εγκαταστάσεων και γενικότερα την οικονομική ή χρηματιστηριακή αξιοποίηση των ακινήτων αυτών. Εφόσον η Εταιρία πρόκειται να ιδρύσει ανώνυμη εταιρεία με μετόχους ιδιώτες, οφείλει να τηρήσει τους όρους της δημόσιας προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 10 του νόμου 973/1979 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου δύναται κατά τις διατάξεις του νόμου 2778/1999 (Περί αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων) να ιδρύει θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας ως και Εταιρίες Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

 

4. Προς τις ανωτέρω θυγατρικές Εταιρίες της η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου μπορεί να μεταβιβάζει την κυριότητα ακινήτων των οποίων έχει τη διαχείριση, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.