Νόμος 2836/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέραν των προβλεπόμενων στα άρθρα 34 του νόμου [Ν] 2324/1995, 3 του νόμου [Ν] 2471/1997, 103 του νόμου [Ν] 2533/1997 και 14 του νόμου 2733/1999 θέσεων προσωπικού, συνιστώνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) εξήντα πέντε (65) επιπλέον θέσεις που έχουν ως εξής:

 

α. Επτά (7) θέσεις μονίμων υπαλλήλων που κατανέμονται ως εξής:

 

δύο (2) θέσεις στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με ειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών,
δύο (2) θέσεις στον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων,
τρεις (3) θέσεις στον κλάδο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών.

 

β. Σαράντα εννέα (49) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από τις οποίες είκοσι οκτώ (28) θέσεις ελεγκτών, πέντε (5) θέσεις νομικών, δέκα (10) θέσεις οικονομολόγων και έξι (6) θέσεις ειδικών συμβούλων.

 

γ. Εννέα (9) θέσεις δικηγόρων.

 

2. Προσόντα διορισμού στις παραπάνω θέσεις ορίζονται τα εξής:

 

α. Για τις θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων μονίμων υπαλλήλων, τα προβλεπόμενα αντίστοιχα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995.

 

β. Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προσλαμβάνονται ως νομικοί και οικονομολόγοι, απαιτούνται τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού απαιτούνται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995 προσόντα, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει με την προκήρυξη και πρόσθετα προσόντα, ανάλογα με τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

γ. Για τα προσόντα διορισμού των δικηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2533/1997.

 

3. Το μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων προσλαμβάνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, όπως κάθε φορά ισχύει. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 περίπτωση δ' και 3 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 2324/1995 που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998). Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση δ' του άρθρου 36 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2324/1995. Ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2471/1997.

 

4. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.