Νόμος 2860/00 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τεχνική βοήθεια - στήριξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

 

Οι ενέργειες τεχνικές βοήθειας - στήριξης συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007).

 

2. Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο α' του νόμου 1960/1991 μετά τις λέξεις Εθνικής Οικονομίας απαλείφονται οι λέξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 2052/1988 και 2088/1985.

 

Στο ίδιο εδάφιο πριν τις λέξεις ρυθμίζονται θέματα προστίθενται οι λέξεις προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης ή / και να. Στο ίδιο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου μετά τις λέξεις γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

3. Οι διαχειριστικές αρχές, η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και η αρμόδια υπηρεσία για το Ταμείο Συνοχής καταρτίζουν και εκτελούν ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης, το οποίο υποβάλλουν για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών, η διαδικασία υποβολής και έγκρισής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.