Νόμος 2873/00 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των νόμων 2127/1993 και 1165/1918 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα παρακάτω πετρελαιοειδή προϊόντα ορίζονται ως εξής:

 

Είδος

Κωδικός ΣΟ

Ποσό Φόρου σε δραχμές

Μονάδα επιβολής

α) Βενζίνη αεροπλάνων

27.10.00.26

149.000

χιλιόλιτρο

β) Βενζίνη με μόλυβδο

27.10.00.34 και

27.10.00.36

111.000

χιλιόλιτρο

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

 

με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

 

με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

 

 

27.10.00.27 και

27.10.00.29

27.10.00.29 και

27.10.00.32

 

 

101.000

 

108.000

 

 

χιλιόλιτρο

 

χιλιόλιτρο

δ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της ΣΟ 27.10.00.34 και 27.10.00.36

27.10.00.27

27.10.00.29 και

27.10.00.32

111.000

χιλιόλιτρο

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης

27.10.00.37

149.000

χιλιόλιτρο

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης

ΕΧ27.10.00.66

83.000

χιλιόλιτρο

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης

ΕΧ27.10.00.67

83.000

χιλιόλιτρο

Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης ορίζεται σε 42.000 δραχμές το χιλιόλιτρο.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), άλλο από εκείνο των περιπτώσεων στ' και ζ'

ΕΧ27.10.00.66 και

ΕΧ27.10.00.67

83.000

χιλιόλιτρο

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL Μαζούτ)

27.10.00.74 έως και 27.10.00.78

13.000

μετρικός τόννος

ι) Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο)

27.10.00.51 και

ΕΧ 27.10.00.55

83.000

χιλιόλιτρο

ι)α) Κηροζίνη θέρμανσης

ΕΧ 27.10.00.55

83.000

χιλιόλιτρο

Ειδικά για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 10 Απριλίου κάθε έτους ο φόρος της κηροζίνης θέρμανσης ορίζεται σε 42.000 δραχμές το χιλιόλιτρο.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

ι)β) Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο κινητήρων

ΕΧ 27.11.12.11

έως

ΕΧ 27.11.19.00

και

ΕΧ 27.11.29.00

34.000

μετρικός τόννος

ι)γ) Υγραέρια και μεθάνιο για λοιπές, πλην της προηγούμενης περίπτωσης ι)β', χρήσεις

ΕΧ 27.11.19.00

και

ΕΧ 27.11.29.00

4.500

μετρικός τόννος

}

 

2. Στο νόμο [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 73/Α/1918) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

α) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που το δεκαπλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων που αντιστοιχούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, τα επιβλητέα τέλη καθορίζονται στο ποσό αυτό, το οποίο δύναται να αυξομειώνεται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 107 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Επίσης δημεύονται τα ζώα, οι άμαξες, τα οχήματα, τα πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, τα εφοδιαστικά πλοία που προβαίνουν σε εικονικούς εφοδιασμούς, οι λέμβοι και κάθε άλλο μεταγωγικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του αποτελούντος το αντικείμενο της λαθρεμπορίας εμπορεύματος.}

 

3. Η διάρκεια παραμονής επιβατικών οχημάτων και άλλων ειδών στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής - χρησιμοποίησης, που προβλέπεται οπό τις διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτό, επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν λόγοι αποδεδειγμένης ανάγκης, να παρατείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

4. Σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας οχημάτων κυβισμού μέχρι 1.400 κυβικών εκατοστών, που έχουν διαπιστωθεί μέχρι 31-08-2000, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις και πρόστιμα, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταβληθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή πρόστιμο, ίσο με το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

 

Σε περιπτώσεις απλών τελωνειακών παραβάσεων οχημάτων που έχουν διαπιστωθεί μέχρι 31-08-2000, τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία πρόστιμα περιορίζονται στο ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ίσχυαν κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, εφόσον αυτά καταβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.

 

Η ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, εφόσον προσκομισθούν τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία καταβολής του παραπάνω ποσού μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

 

Μετά την είσπραξη των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια προστίμων αίρεται αυτοδίκαια η τυχόν κατάσχεση ή δέσμευση του αυτοκινήτου και αποδίδεται στον ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να το θέσει σε κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας καταβάλλοντας τις ισχύουσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή να του δώσει οποιονδήποτε άλλο νόμιμο προορισμό. Σε περίπτωση που το όχημα έχει εκποιηθεί, τα κατά τα παραπάνω οριζόμενα πρόστιμα μειώνονται κατά το ποσό της τιμής εκκίνησης που έχει καθορισθεί από την αρμόδια αρχή για την πρώτη δημοπρασία του οχήματος, μη επιστρεφόμενης της διαφοράς, όταν η τιμή εκκίνησης είναι μεγαλύτερη του προστίμου.

 

Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί σε εκτέλεση πράξεων διοικητικών κυρώσεων της τελωνειακής αρχής για τις παραπάνω παραβάσεις, συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται.

 

Προϋπόθεση της εφαρμογής των προηγούμενων διατάξεων είναι η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα παραιτείται από τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.

 

Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνει τις παραβάσεις που έγιναν στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991) από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2443/1996.

 

5. Στις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Το ποσοστό απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης το οποίο προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, αναπροσαρμόζεται από σαράντα τοις εκατό (40%) σε πενήντα τοις εκατό (50%).

 

β. Οι ειδικοί κατ' αποκοπή συντελεστές, που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο, αναπροσαρμόζονται για μεν τη φυτική παραγωγή από 1,59% σε 2%, για δε τη ζωική παραγωγή και τις λοιπές περιπτώσεις από 0,45% σε 0,6%.

 

6. Παρέχεται απαλλαγή σε ποσοστό 30% επί του εκάστοτε ισχύοντος ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις υπό κάλυψη καλλιέργειες (θερμοκήπια), για τη λειτουργία ξηραντηρίων γεωργικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, ανεμομεικτών και αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος άνω των 15 ίππων.

 

Η παραπάνω απαλλαγή χορηγείται με τη διαδικασία της επιστροφής του αναλογούντος ποσού από τις Τελωνειακές Αρχές με βάση τα τιμολόγια πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που αγοράζεται κατά τη διάρκεια εκάστου ημερολογιακού έτους.

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Μαρτίου εκάστου έτους και αφορά επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για πετρέλαια εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που αγοράστηκε κατά το προηγούμενο έτος.

 

Για τους δικαιούχους της απαλλαγής αυτής, που τυγχάνουν και πρόσθετης απαλλαγής με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 15 του νόμου 2386/1996, η συνολική απαλλαγή καθορίζεται στο 80% του ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης το οποίο αγόρασαν κατά το προηγούμενο έτος.

 

Σε περίπτωση επιστροφής για την οποία διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος που έτυχε αυτής δεν θεμελίωνε τέτοιο δικαίωμα, επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του επιστρέφοντος ποσού, καθώς και στέρηση του δικαιώματος απαλλαγής για το τρία επόμενα έτη.

 

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

 

7. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αρχίζει από τις 06-11-2000 και των παραγράφων 5 και 6 από 01-01-2001.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.