Νόμος 2873/00 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενο ποσό, αφαιρουμένου εκείνου των εισαγωγικών δασμών, επιβάλλονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 [Π] (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύουν.}

 

2. Ποσά προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν υπολογιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1676/1986, πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, περιορίζονται μέχρι του ορίου του 300% του χρέους που οφείλεται.

 

Τα βεβαιωμένα χρέη, που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα προ της ισχύος του παρόντος άρθρου, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή του (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις έως 300%), ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε τριάντα έξι (36) κατ' ανώτατο όριο ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100.000 δραχμών.

 

Η σχετική αίτηση για τη ρύθμιση των ως άνω χρεών, που υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της, πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την καταβολή συγχρόνως της πρώτης δόσης των υπόλοιπων δόσεων καταβαλλομένων μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν.

 

Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι της ημερομηνίας καταβολής της δεύτερης δόσης, συνεπάγεται πρόσθετη έκπτωση κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τον περιορισμό τους στο 300%.

 

Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπόλοιπου ποσού της οφειλής, επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τις αναλογούσες κατά τον [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις.

 

Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στη ρύθμιση δεν λαμβάνονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών ή τυχόν ληφθέντα αναστέλλονται.

 

Η αναστολή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.

 

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης αυτής, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται κανονικά. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει, προς διασφάλιση της οφειλής, την επιβολή κατάσχεσης ή τη λήξη ασφαλιστικών μέτρων είσπραξης.

 

Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται τα χρέη που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικούς ή εξωπτωχευτικούς συμβιβασμούς που δεν έχουν ανατραπεί.

 

3. Ποσά που έχουν καταβληθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1676/1986 δεν αναζητούνται.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμόν [Α] Δ/697/35/20-03-1990 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 190/Β/1990), που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α/1990), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1906/1990 (ΦΕΚ 157/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του αναπήρου. Εφόσον γίνεται εκτός των ορίων του νομού, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή έγινε αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών του αναπήρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.