Νόμος 2873/00 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Θέματα Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπάλληλοι του Εφοριακού Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών που κατέχουν το βαθμό του Διευθυντή ή είναι Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, πρόεδροι ή μέλη των συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, δημοτικοί, κοινοτικοί ή νομαρχιακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους δεν μπορούν να υπηρετούν στο δήμο ή την κοινότητα ή τη Νομαρχία στην οποία έχουν εκλεγεί.

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους στους παραπάνω Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων τους ως Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 97 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999),

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1400/1983 (ΦΕΚ 156/Α/1983) όπως τούτο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 36 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995), δεν έχουν εφαρμογή για τους παραπάνω υπαλλήλους.

 

2. Οι Προϊστάμενοι Εποπτειών Ελέγχου των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (ΤΕΚ) μπορούν μετά διετή και τριετή, αντίστοιχα, άσκηση των καθηκόντων τους, να μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένων Εποπτειών Ελέγχου του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘΕΚ) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων, αντίστοιχα. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Ελέγχου, Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, του τμήματος Επιχειρησιακών Σχεδίων, Ελέγχου και Δίωξης Φοροδιαφυγής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης και των Τμημάτων Ελέγχου Προμηθειών, Χρηματοδοτήσεων και Δανείων και Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι προέρχονται από τον εφοριακό κλάδο, μπορούν μετά τριετή υπηρεσία άσκησης των καθηκόντων τους, να μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένων Εποπτειών Ελέγχου του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου ή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων ή των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Ελέγχου των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων Δράσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι προέρχονται από τον εφοριακό κλάδο, μπορούν μετά τριετή άσκηση των καθηκόντων τους να μετακινούνται ή μετατίθενται σε θέση Προϊσταμένων Εποπτειών Ελέγχου των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων δεν απαιτείται η προηγούμενη επιλογή των μετακινούμενων ή μετατιθέμενων ως ελεγκτών, της Υπηρεσίας που μετακινούνται ή μετατίθενται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 

3. Οι Προϊστάμενοι Εποπτειών Ελέγχου και οι ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων είναι δυνατόν να μετακινούνται ή μετατίθενται, ύστερα από σχετική αίτησή τους ή για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο σε Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα ή Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα ή Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα σε Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα ή Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και από τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Επίσης, οι ανωτέρω προϊστάμενοι και οι ελεγκτές μπορούν να μετακινούνται ή μετατίθενται σε Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που στελεχώνονται με υπαλλήλους εφοριακού κλάδου. Οι ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων είναι δυνατόν να αποσπώνται επίσης, κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια μετακινούμενοι ή μετατιθέμενοι είναι επίσης δυνατόν να επανέρχονται σε Ελεγκτικό Κέντρο, για το οποίο είχαν επιλεγεί ως ελεγκτές.

 

4. Η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και συντονισμού των προληπτικών φορολογικών ελέγχων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του νόμου 1914/1990 (ΦΕΚ 176/Α/1990), όπως ισχύει, μεταφέρεται από τη Διεύθυνση Μητρώου στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

 

5. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών αυτοτελές Τμήμα με τίτλο Τμήμα Υποστήριξης Προσαρμογής στο ΕΥΡΩ, υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών.

 

Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο: α) για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και του έργου των οικείων Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών αυτού, σε θέματα προσαρμογής του Υπουργείου Οικονομικών στην εισαγωγή και χρήση του ΕΥΡΩ και β) για την παρακολούθηση της εξέτασης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, των σχετικών αιτημάτων που υποβάλλονται σε αυτό από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

Του παραπάνω Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, βαθμού Α', κατηγορίας ΠΕ, των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών ή Χημικών ή Πληροφορικής.

 

Το Τμήμα αυτό τηρεί σχετικό αρχείο και στελεχώνεται με προσωπικό, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή του έργου του.

 

Ο χρόνος έναρξης και παύσης της λειτουργίας του παραπάνω Τμήματος ορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του παραπάνω Τμήματος και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 

6. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή, για την αξιολόγηση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε βάρος των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών της Επιτροπής αυτής, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των παραπάνω καταγγελιών, καθώς και τα θέματα λειτουργίας και γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

Η Επιτροπή μπορεί με πράξη της να θέτει στο αρχείο τις καταγγελίες που αξιολογούνται από αυτήν, ως προφανώς αόριστες, αβάσιμες ή ασήμαντες.

 

Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών, στην αρχή κάθε έτους, έκθεση με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και ανάλυσης των στοιχείων των καταγγελιών του προηγούμενου έτους, καθώς και με τις σχετικές προτάσεις της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν οι παραπάνω καταγγελίες.

 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2753/1999, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 49

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατόν να καθορίζονται θέματα κανονισμού λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Προϊσταμένων και των λοιπών υπαλλήλων τους.

 

Με τα ίδια διατάγματα είναι επίσης δυνατόν να προβλέπεται η λειτουργία των Τμημάτων των παραπάνω Υπηρεσιών σε μη αυτοτελή Γραφεία, στα οποία κατανέμονται οι εργασίες των Τμημάτων αυτών.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατόν να ορίζονται τα τηρούμενα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών βιβλία, στοιχεία, δελτία και έντυπα, καθώς και ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης αυτών.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2753/1999 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις που προβλέπουν τις παραπάνω οργανικές θέσεις προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν, και όπου ορίζεται σε αυτές θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου, νοείται στο εξής θέση Υποδιευθυντή, που καλύπτεται με αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων, των ενιαίων βαθμών από τον εισαγωγικό βαθμό έως και το βαθμό Α', του προσωπικού της αυτής κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας.}

 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται και ανακαθορίζονται τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την αξιολόγηση των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2343/1995.

 

Στα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, που συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση των παραπάνω υποψηφίων, περιλαμβάνεται και ο βαθμός που λαμβάνει καθένας από αυτούς, στην προσωπική συνέντευξη που διενεργείται από Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών, για τη διαπίστωση της κατοχής των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και εμπειριών, καθώς και της προσωπικότητάς τους γενικά, για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων επιθεωρητή.

 

Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής και τα μέλη αυτής, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής και ειδικοί εμπειρογνώμονες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι, λόγω των ειδικών γνώσεων και της επιστημονικής τους κατάρτισης ή της επαγγελματικής τους απασχόλησης και εμπειρίας, μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του έργου της.

 

10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να ανακαθορίζεται ο τίτλος και η έδρα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 

11. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1041/1980 (ΦΕΚ 75/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2753/1999 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

 

{Εκτίμηση από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών της αγοραίας αξίας απαιτείται και στις περιπτώσεις που συμβάλλεται κοινωφελές ίδρυμα του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939), διαχειριστής κοινωφελούς περιουσίας του νόμου αυτού και κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς. Δεν απαιτείται εκτίμηση από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών όταν η θεώρηση της σχετικής προκήρυξης έχει συντελεσθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.}

 

12. Το άρθρο 90 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988) και (ΦΕΚ 165/Α/1988) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας του άρθρου 10 παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 (ΦΕΚ 486/Α/1938), του άρθρου 6 του από [ΒΔ] 29-09-1939 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 427/Α/1939) και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων [Α] 0.208/181/26-04-1982 (ΦΕΚ 214/Β/1982) και 0.704/465/15-12-1983 (ΦΕΚ 743/Β/1983), λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών σε δύο (2) αυτοτελή και ανεξάρτητα Τμήματα, ως εξής:

 

α) Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων και

β) Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων.

 

2. Το καθένα από τα ως άνω Τμήματα είναι εξαμελές και συγκροτείται από: α) έναν (1) Εφέτη Αθηνών (πολιτικών δικαστηρίων), ως Πρόεδρο, β) έναν (1) Πρωτοδίκη Αθηνών (πολιτικών δικαστηρίων) και γ) τρεις (3) Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη. Οι ως άνω ορίζονται μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, εκ προσώπων που έχουν αντίστοιχη ιδιότητα. δ) επιπλέον των ανωτέρω συμμετέχει ως μέλος χωρίς ψήφο (γνώμη), στο μεν Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή αυτού τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δημοσίων Κτημάτων της προαναφερθείσας Διεύθυνσης, στο δε Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων ο νόμιμος αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας με αναπληρωτή αυτού τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανταλλαξίμων Κτημάτων της ίδιας Διεύθυνσης. Χρέη Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή αυτού, εκτελεί στο μεν Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων υπάλληλος που υπηρετεί στο Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, στο δε Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων υπάλληλος που υπηρετεί στο Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων της ίδιας Διεύθυνσης.

 

3. Το Τμήμα Δημοσίων Κτημάτων γνωμοδοτεί για υποθέσεις που παραπέμπονται σε αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των δημοσίων κτημάτων, από τις οποίες ορίζεται και η διαδικασία εισαγωγής της υπόθεσης, της έκδοσης της γνωμοδότησης, της αποδοχής ή απόρριψης από τον Υπουργό Οικονομικών και της κοινοποίησης αυτής.

 

Το Τμήμα Ανταλλαξίμων Κτημάτων γνωμοδοτεί επί: α) αιτήσεων τρίτων που προβάλλουν δικαίωμα κυριότητας σε ανταλλάξιμα κτήματα, β) αιτήσεων δημοσίων υπηρεσιών, για επίλυση της μεταξύ αυτών και της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας ή των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών διαφοράς, σχετικά με την ιδιότητα κτήματος, ως ανταλλαξίμου, γ) αιτήσεων τρίτων, για συμβιβαστική επίλυση κάθε διαφοράς, που υπάρχει μεταξύ αυτών και των αρμόδιων υπηρεσιών, δ) αιτήσεων τρίτων, που έχουν δικαίωμα εξαγοράς ανταλλαξίμου κτήματος, για την αναθεώρηση της απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής Δημοσίων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων, σχετικά με την απευθείας εκποίηση ανταλλαξίμου κτήματος, καθώς και για τη μείωση του τιμήματος κτήματος, που εκποιήθηκε σε αυτούς.

 

Εισηγητές των υποθέσεων σε καθένα τμήμα ορίζονται μέλη του εν λόγω Τμήματος, μη εξαιρουμένου και του μετέχοντος χωρίς ψήφο, με πράξη του Προέδρου του.

 

4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, συμπεριλαμβανομένων και των χωρίς ψήφο, ως και ο Γραμματέας του καθενός εκ των δύο Τμημάτων του Συμβουλίου δικαιούνται αμοιβής (αποζημιώσεως) για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τμημάτων, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.}

 

13. Συνιστάται Τμήμα Εξόδων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α' Αθηνών (Α', Β', Γ'), Δ' Αθηνών (Δ', Η'), Ε' Αθηνών (Ε', Θ'), ΣΤ' Αθηνών (ΣΤ ', Ζ'), Ι' Αθηνών, ΙΑ' Αθηνών, ΙΒ' Αθηνών, ΙΓ' Αθηνών, ΙΔ' Αθηνών, ΙΕ' Αθηνών, ΙΣΤ' Αθηνών, ΙΗ' Αθηνών, ΙΘ' Αθηνών, Κ' Αθηνών, ΚΑ' Αθηνών, ΚΒ' Αθηνών, ΚΓ' Αθηνών, Α' Πειραιά (Α', Β'), Γ' Πειραιά, Δ' Πειραιά, Ε' Πειραιά, Α' Θεσσαλονίκης, Β' Θεσσαλονίκης (Β', Γ'), Δ' Θεσσαλονίκης, Ε' Θεσσαλονίκης, ΣΤ' Θεσσαλονίκης, Ζ' Θεσσαλονίκης, Η' Θεσσαλονίκης, Θ' Θεσσαλονίκης.

 

14. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Πληρωμών Αθηνών, Πληρωμών Πειραιά και Πληρωμών Θεσσαλονίκης, που συστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 12, 324 και 164, αντίστοιχα, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 551/1988 Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (ΦΕΚ 259/Α/1988) καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους κατανέμονται στα συνιστώμενα Τμήματα Εξόδων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

15. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων Τμημάτων Εξόδων και ο χρόνος παύσης λειτουργίας των καταργούμενων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

16. Τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή Οικονομικών Επιθεωρητών αυτού, είναι δυνατόν να ανασυγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς τη συμμετοχή αυτών.

 

Με τις ίδιες ή όμοιες αποφάσεις ορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, με τη νέα συγκρότησή τους.

 

17. Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντιλήψεως το οποίο εκδίδεται μία φορά κατ' έτος κληρώνεται την τελευταία ημέρα κάθε έτους.

 

18. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2343/1995, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 18 που έχει ως εξής:

 

{18. Υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος των οποίων η κινητή ή ακίνητη περιουσία ζημιώνεται ή καταστρέφεται εν όλω ή εν μέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας της θέσης ή της ιδιότητάς τους από ενέργειες τρομοκρατικές ή μεμονωμένες επιθέσεις, δικαιούνται αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992).

 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) ισχύουν ανάλογα και για τους υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των οποίων ο / η σύζυγος ή τέκνο θα προσλαμβάνονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτών των διατάξεων, στο Υπουργείο Οικονομικών.}

 

19. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές, δασικές αρχές καθώς και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που κατάσχουν τα ανωτέρω όπλα και λοιπά αντικείμενα, δύνανται να ζητήσουν δια του προϊσταμένου τους Υπουργού, όσα από αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις ανάγκες τους ή τον εμπλουτισμό συλλογών, από τον αρμόδιο εισαγγελέα ή επίτροπο, ο οποίος μετά την τελεσίδικη απόφαση δήμευσης παραγγέλλει την παράδοσή τους στην αιτούσα αρχή, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

20. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/1996 (ΦΕΚ 76/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής: Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού, καθώς και οι αρμοδιότητές τους.

 

21. α. Για την προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή με τη διαδικασία των άρθρων 82 και 87 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) των υπαλλήλων των Κλάδων ΠΕ2 Αρχαιολόγων, ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων, ΠΕ4 Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ5 Μηχανολόγων και ΠΕ12 Φυσικών - Γεωλόγων - Βιολόγων - Γεωπόνων, ειδικότητας Γεωλόγου ή Βιολόγου του Υπουργείου Πολιτισμού, απαιτείται δεκαπενταετής υπηρεσία στον Α' βαθμό ή εξαετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας για μία τριετία.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 30-04-2006.

 

β. Στην πρώτη εφαρμογή του νόμου 2683/1999, από τους υπαλλήλους των ανωτέρω κλάδων κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του Διευθυντή, πέραν των υπαγομένων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του ανωτέρω νόμου και όσοι κατά την έναρξη ισχύος αυτού είχαν δεκαεννέα (19) χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα έξι (6) χρόνια στον Α' βαθμό. Οι υπάλληλοι των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι κρίνονται για προαγωγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή δύνανται να κριθούν για προαγωγή στον ανωτέρω βαθμό και κατά την κατάρτιση πινάκων προακτέων, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

22. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθεται περίπτωση δ', που έχει ως εξής:

 

{δ) Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.