Νόμος 2919/01 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995) και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα ή εκδιδόμενα προεδρικά διατάγματα και οι λοιπές σχετικές κανονιστικές πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στον τομέα τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

β. Η σχετική προκήρυξη μπορεί να γίνεται χωριστά για κάθε αντικείμενο ανάθεσης. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης τα νομικά πρόσωπα των ενδιάμεσων φορέων μπορεί να είναι και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα δε προσόντα τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 

2. Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο δ' της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την αξιοποίηση των αναφερόμενων στο εδάφιο αυτό περιοχών στο εξής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.