Νόμος 2308/95 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α) Εντός των ορίων της περιοχής που χαρακτηρίζεται ως Βιομηχανικό Πάρκο με την [Α] 85766/6244/1993 απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής (Νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1260/Δ/1993) ορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4.000 m2.

 

Το παραπάνω όριο κατάτμησης ισχύει μόνο για γήπεδα που υφίσταντο νομίμως την 07-07-1983, ημερομηνία δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Β) α. Επιτρέπεται η ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσης και χαμηλής όχλησης εντός των ορίων της παραπάνω περιοχής Βιομηχανικό Πάρκο, καθώς και σε γήπεδα εντός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια για βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση, εφόσον αυτό προκύπτει από την οικοδομική άδεια βάσει της οποίας ανεγέρθηκαν.

 

β. i. Οι παραπάνω ρυθμίσεις καλύπτουν τις ήδη επιτρεπόμενες από το προεδρικό διάταγμα 84/1984 δραστηριότητες, όπως και τις δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος αυτού.

 

ii. Η εγκατάσταση και λειτουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η μετεγκατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης μπορούν να εγκρίνονται κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος 84/1984.

 

iii. Οι παραπάνω μονάδες αδειοδοτούνται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Γ) Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 2 του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Λαυρίου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής από το Δήμο του αντιγράφου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των στοιχείων του πίνακα 3 του άρθρου 16 της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα οποία αποστέλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

2. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται επιτροπές αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειες και Τεχνολογίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, που ελέγχουν την οικονομική διαχείριση και την πραγματοποίηση του σκοπού για τον οποίο χρηματοδοτούνται οι μελέτες, τα έργα και τα προγράμματα της παραγράφου 1. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να εξειδικεύεται το έργο των επιτροπών.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζονται θέματα,όροι και διαδικασίες αναφορικά:

 

α)α) με την εφαρμογή και τη διαχείριση προγραμμάτων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τμημάτων τους,

β)β) με την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματά τους ή απαιτούνται για την υποστήριξή τους και

γ)γ) με την ένταξη έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματά τους και τη χρηματοδότησή τους.

 

Στα διατάγματα αυτά είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος εφαρμογής τους ρυθμίζονται στην προκήρυξη, όπου αυτή απαιτείται.

 

β) Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται επιτροπές αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2, που παρακολουθούν την υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών και υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου. Εάν οι ανωτέρω χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών της παραγράφου 1, οι επιτροπές ασκούν και τις αρμοδιότητες των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 επιτροπών.

 

γ) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1960/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τα προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και οι αποφάσεις παραγράφου 3 από τους Υπουργούς Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.