Νόμος 2919/01 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Θέματα ιδιωτικοποιήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), όπως ισχύει, ήτοι Οι διαφορές εκ της συμβάσεως των συμβαλλομένων υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καταργείται

 

2. Στη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) προστίθενται περιπτώσεις η' και θ' οι οποίες έχουν ως εξής:

 

{η. Πώληση μετοχών ανώνυμης εταιρείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ήδη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δια της εκδόσεως κινητών αξιών ανταλλάξιμων με τις πωλούμενες ως άνω μετοχές (ανταλλάξιμες κινητές αξίες) και διάθεσης αυτών των αξιών στην Ελλάδα ή και την αλλοδαπή. Εκδότης αυτών των αξιών δύναται να είναι το Δημόσιο ή ο εκάστοτε πωλητής - φορέας, στου οποίου την κυριότητα ανήκουν οι πωλούμενες μετοχές, ή ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα έχουν προηγουμένως πωληθεί αυτές οι μετοχές από το Δημόσιο ή τον εκάστοτε πωλητή - φορέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν κατά το χρόνο λήξης τους οι ανωτέρω κινητές αξίες δεν έχουν ανταλλαγεί με τις ήδη πωληθείσες μετοχές, αυτές μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα επαναμεταβιβάζονται στο Δημόσιο ή στον εκάστοτε φορέα - πωλητή ή και σε νομικά πρόσωπα που αυτοί δύνανται να υποδεικνύουν προς τον εκδότη των εν λόγω κινητών αξιών.

 

θ. Πώληση μετοχών ανώνυμης εταιρείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ήδη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε πιστωτικά ή και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλης μορφής χρηματοοικονομικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προς το σκοπό της περαιτέρω διάθεσης των μετοχών αυτών από τους ανωτέρω αρχικούς αγοραστές προς τρίτους μετά από προηγούμενη συναίνεση του Δημοσίου ή του εκάστοτε φορέα - πωλητή. Το Δημόσιο ή ο εκάστοτε φορέας - πωλητής μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα καταβάλλει στους ανωτέρω αρχικούς αγοραστές τόκο ή άλλης μορφής χρηματικό αντάλλαγμα για τη διακράτηση των εν λόγω μετοχών μέχρι την περαιτέρω διάθεσή τους, σε περίπτωση δε που αυτή η διάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός της προσυμφωνημένης προθεσμίας, να επαναγοράζει (είτε το ίδιο ή το τυχόν υποδεικνυόμενο από το Δημόσιο ή τον εκάστοτε φορέα - πωλητή νομικό πρόσωπο) τις αρχικώς πωληθείσες μετοχές.}

 

3. Στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991) προστίθεται παράγραφος 2, στη θέση της ήδη καταργηθείσας, με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000), παραγράφου 2, η οποία έχει ως εξής:

 

{2. Με τις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των περιπτώσεων η' και θ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συνομολογούνται από τον Υπουργό Οικονομικών, είναι πωλούμενες μετοχές ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή από το αρμόδιο όργανο αυτού εάν οι πωλούμενες μετοχές ανήκουν στην κυριότητα άλλου πωλητή - φορέα, καθορίζονται 0.1 ειδικότεροι όροι των αντίστοιχων συναλλαγών. Ενδεικτικά, με τις συμβάσεις αυτές θα καθορίζονται το είδος, οι όροι έκδοσης και διάθεσης των κινητών αξιών της περίπτωσης η' και αντίστοιχα οι όροι και η διαδικασία μεταβίβασης και επαναμεταβίβασης των αναφερόμενων, στις ανωτέρω περιπτώσεις η' και θ', μετοχών, προσδιοριζόμενου σε κάθε περίπτωση του τρόπου και μεθόδου προσδιορισμού και καταβολής του σχετικού οικονομικού ανταλλάγματος, το είδος και η έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημοσίου ή του εκάστοτε φορέα - πωλητή μέχρι το χρόνο λήξης των σχετικών κινητών αξιών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις ιδιωτικοποίησης σύμφωνα με τις περιπτώσεις η' και θ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση ή αναμεταβίβαση των μετοχών κατά τις περιπτώσεις η' και θ' διενεργούνται με χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε τυχόν νομοθετικής ή κανονιστικής αντίθετης διάταξης. Η ανταλλαγή των κινητών αξιών της περίπτωσης η' με μετοχές πραγματοποιείται κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3632/1928, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εκδότη αυτών των κινητών αξιών. Επί των ανταλλάξιμων κινητών αξιών της περίπτωσης η', εάν αυτές εκδίδονται από το Δημόσιο ή από άλλο πωλητή - φορέα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 10 του νόμου 2642/1998 περί μετοχοποιήσεων τίτλων.

 

Οι δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού και κάθε συναφούς διατάξεως.}

 

4. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των δύο παραπάνω εδαφίων δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.