Νόμος 2642/98 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εκδίδει μετοχοποιήσιμους τίτλους, στο εξής Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι, με φυσική μορφή ή λογιστικές εγγραφές (άυλοι τίτλοι) και να τους διαθέτει στο επενδυτικό κοινό. Αρμόδιο για την έκδοση των τίτλων αυτών είναι το Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

2. Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι είναι αξιόγραφα τα οποία παρέχουν στους δικαιούχους το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές Δημόσιων Επιχειρήσεων ή Οργανισμών (ΔΕΚΟ) ή εταιρειών των οποίων κύριος είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ). Σε περίπτωση μη ανταλλαγής τους εξοφλούνται κατά την ημερομηνία λήξης τους.

 

Μέχρι της κατά τα ανωτέρω ανταλλαγής ή εξόφλησής τους οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι αποφέρουν τόκο.

 

Σε κάθε περίπτωση οι μετοχοποιήσιμοι τίτλοι εξομοιώνονται φορολογικά με τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης, ανταλλαγής των τίτλων αυτών με μετοχές ισχύουν οι απαλλαγές από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημόσιου ή τρίτων, οι οποίες προβλέπονται επί οποιουδήποτε άλλου τίτλου του Ελληνικού Δημοσίου. Οι τόκοι που αποφέρουν οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι μέχρι το χρόνο ανταλλαγής τους με μετοχές απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 

3. Υπό τους όρους του παρόντος είναι δυνατόν να παρέχεται προνομιακή μεταχείριση στους δικαιούχους Μετοχοποιήσεων Τίτλων κατά την άσκηση του δικαιώματος ανταλλαγής σε σχέση με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους για την απόκτηση των ίδιων μετοχών, όπως ιδίως η απόκτηση, η προνομιακή συμμετοχή των δικαιούχων ή η προνομιακή κατανομή στους δικαιούχους κατά τη διάθεση μετοχών με δημόσια εγγραφή ή με ιδιωτική τοποθέτηση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

 

Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που προβλέπουν την παροχή αδειών ή εγκρίσεων για τη διάθεση ή έκδοση μετοχών, με τις οποίες θα δύνανται να ανταλλάσσονται οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι.

 

4. Η αξίωση ως προς το κεφάλαιο των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή από την ημερομηνία λήξης του τίτλου και ως προς τους τόκους που οφείλονται σε πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία που καθίστανται απαιτητοί.

 

5. Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι έχουν την έννοια της κινητής αξίας για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την χρηματιστηριακή και εξωχρηματιστηριακή κεφαλαιαγορά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 και του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991).

 

6. Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι δύνανται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) και μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών εισάγονται στα Χρηματιστήρια Αξιών εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Για την εισαγωγή των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, οι οποίες ισχύουν για την εισαγωγή ομολογιών που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Σε περίπτωση εισαγωγής των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι δυνατή η διαπραγμάτευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και επόμενα του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994).

 

Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι νοούνται ως αξίες σταθερού εισοδήματος για τους σκοπούς του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) και επομένως εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις του Μέρους Γ' του νόμου [Ν] 2533/1997 για την Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επί των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3632/1928 (ΦΕΚ 137/Α/1928), που προστέθηκε με το άρθρο 74 του νόμου [Ν] 1969/1991.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:

 

α) ο τύπος και το είδος των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων (ονομαστικοί ή ανώνυμοι), η ονομαστική αξία, το νόμισμα στο οποίο θα εκδίδονται, η διάρκεια των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων, η τιμή ανταλλαγής ή εξόφλησής τους, το επιτόκιο και ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης αυτών στους επενδυτές,

 

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων, η έκταση προνομιακής μεταχείρισης των δικαιούχων Μετοχοποιήσιμων Τίτλων κατά την άσκηση του δικαιώματος ανταλλαγής των τίτλων με μετοχές και κάθε άλλη λεπτομέρεια,

 

γ) οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής από τους δικαιούχους Μετοχοποιήσεων Τίτλων (με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2000/1991).

 

8. Ο Υπουργός Οικονομικών η εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο δύναται να υπογράφει ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου συμβάσεις και συμφωνίες που αναφέρονται στην προετοιμασία, στην έκδοση, στη διάθεση των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων και γενικότερα σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τους τίτλους αυτούς.

 

9. Για τους Μετοχοποιήσιμους Τίτλους που εκδίδονται με τη μορφή λογιστικών εγγραφών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την έκδοση άυλων τίτλων του Δημοσίου (ομολόγων, εντόκων γραμματίων) του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) και των εκάστοτε κατ' εφαρμογή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων.

 

Επί των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) περί βασικών διαπραγματεύσεων αγοράς και των εκάστοτε κατ' εφαρμογή του εκδιδόμενων αποφάσεων.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου προς το σκοπό της πλήρους εξομοίωσης των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων με τους λοιπούς άυλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

 

10. Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία για σύσταση εγγυοδοσιών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

11. Οι σχετικές δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού.

 

12. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) καταργούνται από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.