Νόμος 2932/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργεί Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Πρόεδρος του Συμβουλίου, ορίζεται ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, ενώ οι λοιποί Γενικοί Γραμματείς καταλαμβάνουν θέσεις μελών. Ως μέλη του Συμβουλίου ορίζονται επίσης, 3 εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 1 εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 2 εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ένας (1) εκπρόσωπος με την ιδιότητα του συγκοινωνιολόγου, που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και από ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού (ΕΠΕ), το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) και την αντιπροσωπευτικότερη ένωση ναυτικών πρακτόρων στον τομέα της ακτοπλοΐας. Στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών συμμετέχει εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, αν συζητούνται θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής του Αγίου Όρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 115 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με διετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα αναπλήρωσης του Προέδρου και των μελών, καθώς και γραμματειακής υποστήριξης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και γνωμοδοτεί για τα θέματα αρμοδιότητάς του σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

 

Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών συνεδριάζει τουλάχιστον 6 φορές στη διάρκεια του έτους. Η απόφαση του Υπουργού για την αποδοχή ή μη της γνώμης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών εκδίδεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης αυτού. Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οργάνου αυτού ή εν γένει συνδέεται με την εφαρμογή του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 37 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να συμμετέχουν και άλλα μέλη ή να προβλέπεται διαφορετικός χρόνος θητείας.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, εκδίδεται ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, στον οποίο ορίζονται οι κανόνες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τροποποιήσεις του εν λόγω Κανονισμού πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.