Νόμος 2937/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), όπως ισχύει, των άρθρων 3 και 17 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), όπως ισχύει, της παραγράφου 8 του άρθρου 29 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) και της παραγράφου 3 του άρθρου 33Α του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως ισχύει, καταργούνται.

 

2. Επιτρέπεται η συγχώνευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και επόμενα του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) με την ανώνυμη εταιρεία Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, με απορρόφηση του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία από την εταιρεία αυτή, εφαρμοζομένων των κοινών διατάξεων περί συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών.

 

3. Από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, η απορροφώσα εταιρεία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία. Ειδικότερα από την ολοκλήρωση συγχωνεύσεως:

 

α) η απορροφώσα εταιρεία αποκτά όλες τις εκ του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος μέλη Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία νοούνται τα μέλη της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2533/1997. Η αρμοδιότητα για την οργάνωση και λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων περιέρχεται στην απορροφώσα εταιρεία.

 

γ) οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) έχουν την ιδιότητα του μέλους του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, ήτοι την ιδιότητα του παραγγελιοδόχου ή και του ειδικού διαπραγματευτή, ως διαπραγματευτή και για ίδιο λογαριασμό, ή και του ειδικού διαπραγματευτή κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή για τη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και ως μέλη της απορροφώσας εταιρείας ως φορέα οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3152/2003 (ΦΕΚ 152/Α/2003) και με την παράγραφο 9 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

4. Από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2, σκοπός της απορροφώσας εταιρείας είναι αυτός που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) και από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995). Ο σκοπός αυτός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας κατά τις κοινές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.

 

5. Από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, η απορροφώσα εταιρεία δύναται να τροποποιεί την εταιρική της επωνυμία σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας της, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία ή νοείται η ως άνω εταιρεία.

 

6. Όλες οι αρμοδιότητες που ο νόμος [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997) παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον έλεγχο και λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων και την εποπτεία επί του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία και των μελών του ασκούνται επί της απορροφώσας εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.