Νόμος 3152/03 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις για τις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο νόμο [Ν] 2533/1997 αναφέρεται ο κανονισμός λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, νοείται ο κανονισμός που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου και με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, αντίστοιχα.

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 2937/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος μέλη Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών νοούνται τα μέλη της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2533/1997. Η αρμοδιότητα για την οργάνωση και λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων περιέρχεται στην απορροφώσα εταιρεία.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1806/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται:}

 

4. Η απόφαση που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 1806/1988 εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

5. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.

 

6. Το Τμήμα ΣΤ' του άρθρου 2 του νόμου 2733/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ΣΤ. Διασπορά

 

Το χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά στο ευρύ κοινό των μετοχών που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ΝΕΧΑ.}

 

7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, του Τμήματος Α' του άρθρου 2, της παραγράφου 2 του Τμήματος Δ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 4 του νόμου 2733/1999 εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

 

8. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2533/1997, καθώς και οι αποφάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 16Α του νόμου [Ν] 1969/1991 εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού παύουν να ισχύουν με την έκδοση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και, σε κάθε περίπτωση, παύουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 4 καταργήθηκε από το άρθρο 85 του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.