Νόμος 2937/01 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεις επί των υφισταμένων και νέων παγίων περιουσιακών στοιχείων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εταιρειών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης τα οποία εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν, άμεσα ή έμμεσα, την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων προς επιβάτες και φορτία κάθε είδους, την ασφάλεια χρηστών και πλωτών ναυπηγημάτων, τη συντήρηση λιμενικής υποδομής ή τη φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση πάσης φύσεως εμπορευμάτων εντός των Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, υπολογίζονται από την 01-01-2001 και εφεξής με τους ακόλουθους σταθερούς ετήσιους συντελεστές:

 

(α) Οχήματα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ - Straddle Carriers): με συντελεστή 6,5%.

(β) Γερανογέφυρες και ηλεκτροκίνητοι γερανοί: με συντελεστή 2,5%.

(γ) Ελαστιχοφόροι γερανοί: με συντελεστή 5%.

(δ) Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα: με συντελεστή 10%.

(ε) Οχήματα μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (Transtainer): με συντελεστή 5%.

(στ) Μηχανοκίνητα ή μη πλωτά μέσα υποστήριξης της λιμενικής λειτουργίας, κάθε είδους: με συντελεστή 3% και

(ζ) κάθε άλλο στοιχείο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως ιδίως κάθε είδους κινητός εξοπλισμός, αυτοκινούμενος, κινούμενος ή σταθερός, εξαιρουμένων των συστατικών της χερσαίας λιμενικής ζώνης, ανεξαρτήτως περιγραφής, χρόνου, τόπου, προδιαγραφών και μεθόδου κατασκευής, όπως ιδίως μηχανήματα έργου πάσης φύσεως, ανυψωτικά μηχανήματα, σταθερά, επί τροχιάς ή αυτοκινούμενα, ηλεκτροκίνητα ή μη, ελκυστήρες, φορτωτές, εκσκαφείς, ειδικά διασκευασμένα μηχανήματα και οχήματα, μηχανήματα οδικών και λιμενικών έργων, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, μη εμπεμηγμένα συγκροτήματα αποθήκευσης ή φορτοεκφόρτωσης κάθε είδους, μηχανήματα, συσκευές και εξοπλισμός ελέγχου και συντήρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων και των συγκροτημάτων υποστήριξης και συντήρησης αυτών, με ενιαίο συντελεστή 5%.

 

2. Οι εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεις επί των πάσης φύσεως λιμενικών έργων των εταιρειών Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης εντός των Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, υπολογίζονται από την 01-01-2001 και εφεξής με ενιαίο σταθερό συντελεστή τέσσερα επί τοις εκατό (4%) ετησίως, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, στην έννοια των λιμενικών έργων θεωρείται ότι εμπίπτει κάθε μόνιμη κατασκευή, έργο, βελτίωση ή αναβάθμιση αναφορικά με εγκαταστάσεις εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης, όπως ιδίως προβλήτες, κρηπιδώματα, λιμενοβραχίονες, υποδομές σήμανσης, ναυτιλίας και ασφαλείας, υπόγεια και υπέργεια δίκτυα, δίκτυα παροχών, έργα απορροής ή συλλογής ομβρίων, σταθερές δεξαμενές, κτίρια, περιφράξεις, περιτοιχισμοί, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και πλατφόρμες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Δ2.7 του άρθρου Δ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.